ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ จำนวน 1 หน่วย พร้อมทั้งเอกสารรายละเอียดที่ยื่นในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 9 มกราคม 2567 

สถานที่จัดส่งเอกสาร  นายพีรพงศ์  ประไพ (เอกสารประกวดราคา e-bidding เขต 11) คลังยาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 075-340250 ต่อ 3601 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล