หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักงานผู้อำนวยการ 1101,1119
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.วันชัย  2002
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ปิยะ      1211
เลขารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  2011
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                    1109

 

  

 ฝ่ายบริหารทั่วไป      เบอร์โทร                               งานประชาสัมพันธ์   เบอร์โทร           
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                        1110    งานประชาสัมพันธ์  1011
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  1104,1105,1114    ต่อสายนอก  0
 เคาเตอร์สารบรรณ  1103      
 ห้องเวรตรวจการฝ่ายบริหาร  7573    โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  เบอร์โทร
 ห้องนิติกร  3101    แจ้งทีม CPR  1000
 โต๊ะเลขารองแพทย์  2011    ฝากข้อความ เสียงตามสาย  2000
       สอบถามทั่วไป   4000
งานรักษาความปลอดภัย  เบอร์โทร      
 ป้อมยามหน้า 2019   งานสวนและสนาม  เบอร์โทร
 ป้อมยามกลาง  3333    งานสวนและสนาม   1413
 ป้อมยามหลัง 4444      
 ป้อมยามจักรยานยนต์ 1444   งานยานพาหนะ  เบอร์โทร
 ป้อมยามหน้าบ้านเด็ก 6666    โรงรถ  1410
 ยามหน้าตึกอายุรกรรม 5004      
 ตำรวจโรงพยาบาล 5555   งานเครื่องมือแพทย์  เบอร์โทร
 ยามตึก (298) 7002    ช่างเครื่องมือแพทย์  1402,1414,1415
       ช่างโทรศัพท์  1405
 งานซักฟอก  เบอร์โทร    ออกซิเจน   1403
 ห้องซักผ้า  4424      
 ห้องซักฟอก  4425    งานเตาเผา,บำบัดน้ำเสียและศาลาพักศพ  เบอร์โทร
 ห้องฆ่าเชื้อ   4426    เตาเผา  1412
 ห้องนึ่ง  4427    บำบัดน้ำเสีย   1408
 ห้องเย็บผ้า   4428    ศาลาพักศพ   4125
         
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  เบอร์โทร    ฝ่ายโภชนาการ  เบอร์โทร
 หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่   1112    โภชนาการ   4422,4421
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   1106      
       ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  เบอร์โทร
 ฝ่ายการเงินและบัญชี  เบอร์โทร    ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัสดุ  2001
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  1206    หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  1303
 ห้องการเงิน  1201,1207    พัสดุ  1301,1302
 การเงินผู้ป่วยนอก No.24  1203    ศูนย์ซ่อมบำรุง  1401,1404
 การเงินผู้ป่วยใน No.4   1202    ช่างไฟฟ้า/แอร์  1406
 จัดเก็บรายได้   1208    ช่างประปา  1407
 ห้องงบประมาณ  3250    โรงไม้  1409
 หน่วยจัดเก็บรายได้ตึก (298)  1205,1209    อุปกรณ์ (ขาเทียม)  4372
 งานประกันสังคม(298)  1210      
 พรบ. รถชั้น5  1204    กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  เบอร์โทร
 จัดเก็บรายได้ชั้น5  1208    หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม  1418,1427,1426
 ห้องบัญชี  1212    เวชกรรมสังคม  4381,4385,4391,1026
       ศูนย์สนับสนุนบริการปฐมภูมิ  1417
 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  เบอร์โทร    งานบัตรประกันสุขภาพ  1416
 อาชีวเวชกรรม  4382,4386      
 ห้อง EKG  4131    กลุ่มงานสุขศึกษา  เบอร์โทร
       สุขศึกษา  4343,4346
 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  เบอร์โทร      
 งานผลิตและพัฒนาบุคลากร  4341,4344,4379    งานเวชระเบียน  เบอร์โทร
 สำนักงานเลขาแพทย์  4132    ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  4102,4142,4138
 ศูนย์คุณภาพ  4342,4345    ห้องเวชระเบียนนอก ชั้น 3  4103
 งานโสตและทัศนูปกรณ์    4429    ห้องเวชระเบียนใน ชั้น 3   4348
 งานศิลป์  4315    ห้องเวชระเบียนอุบัติเหตุ  4121
 ห้องเรียนMEC  2023    ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยใน  4139,4349
       งานนิติเวช-เคลมประกัน  2810
 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  เบอร์โทร    ระบบบัตรนัด  4137
 งานแผนงาน   1423,2801    ระบบจ่ายตรง  4105
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   4347    ทำบัตรผู้ป่วยใหม่  1053
         
 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  เบอร์โทร    กลุ่มงานจิตเวช  เบอร์โทร
 หัวหน้างานผู้ป่วยนอก  4543    จิตวิทยา  4520, 4540
 สำนักงานผู้ป่วยนอก  4200      
 ธุรการ  4101    ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา  เบอร์โทร
 ห้องตรวจอายุรกรรม  4104,4133    ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์  4374
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  4117,4415    สำนักงานศูนย์แพทย์   4375,4376
 ห้องให้คำปรึกษา (OSCC)  1020    ห้องประชุม   4316
 ห้องตรวจประกันสังคม  4143    ห้องสมุด  4313
 ห้องตรวจคลินิกพิเศษ  4106    ห้องพักแพทย์  4317
 ห้องเรียนรู้สุขภาพ  1002-3    ห้องMEC   2023
 ห้องตรวจประกันสังคม  4140    งานศิลป์  4315
 คลินิกรุ่งอรุณ อายุรกรรม1/1  4134      
 ห้องฝากครรภ์  4108,2005    ฝ่ายสวัสดิการสังคม  เบอร์โทร
 ห้องตรวจนรีเวช  4107,2006    สวัสดิการสังคม  4383,4384
 ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป  4109,1052      
 ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก  4110    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  เบอร์โทร
 ห้องเฝือก  2021    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน   1304
 ห้องผ่าตัดเล็ก  4356,4351      
 URO-โรคไต-ระงับปวด  2135    กลุ่มงานรังสีวิทยา  เบอร์โทร
 ห้องส่องกล้อง(URO)  2028    เคาเตอร์  4301
 จุดคัดกรองผู้ป่วย  4135    CT    4307
 ห้องฉีดยา-ทำแผล  4111    ห้องอัลตร้าซาวด์   4304
 ศูนย์เปลผู้ป่วยนอก  4123    ห้องอ่านฟิล์ม/รังสีแพทย์( พักแพทย์)  4306
 ห้องตรวจหู-คอ-จมูก  4114    เคาเตอร์ ER  4302
 ห้องตรวจการได้ยิน   2812    X-Ray เต้านม  4308
 ห้องตรวจตา  4113    นัด X-Ray OPD  4339
 ห้อง laser  4116      
 ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก   2406    กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  เบอร์โทร
 ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก   2812   พญ.จันทร์จิรา  4535
 ศูนย์พิชิตหวัด  1056,1057   ห้องธุรการ  4511
 ห้อง  EKG  1021   เคาน์เตอร์กายภาพ   4514
 ห้องตรวจสมรรถภาพปอด ชั้น 4   5133   ห้องออกกำลังกาย  4515
 คลินิกมีบุตรยาก(เจาะน้ำคร่ำ)  2016   ศูนย์ประสานคนพิการ     4516
      ห้องเลเซอร์ / รับรองความพิการ   4517
กลุ่มงานพยาธิวิทยา  เบอร์โทร   ห้องรักษาด้วยไฟฟ้า   4518
เคาน์เตอร์  4321   ศูนย์เปลกายภาพ   4519
โลหิตวิทยา   4322   ห้องกิจกรรมบำบัด ชั้น 2   4521
ห้องฟังผลชิ้นเนื้อ/เซลล์วิทยา/ธุรการ   4323   กายภาพบำบัด  ชั้น 3     4531
ห้องภูมิคุ้มกัน Sero  4335   งานทักษะชีวิต   4537,4538
เคมีคลินิก Blood chem.  4327   แพทย์แผนไทย  4530,4533
ห้องตรวจชิ้นเนื้อ/เซลล์วิทยา  4328   ห้องบัตรกายภาพ   4539
ห้องจุลชีววิทยา (Bacteria)    4329   อุปกรณ์ (ขาเทียม)    4372
ห้องพัสดุ (Lab)   4330   กายภาพ (อายุรกรรม)     2031
ย้อมสไลด์ทางเซลล์วิทยา  4333      
ห้องเจาะเลือด NO 45   3244   ธนาคารเลือด  เบอร์โทร
ห้องประชุม(หัวหน้า)   4340   ธนาคารเลือด   4324,4325
         
กลุ่มงานเภสัชกรรม  เบอร์โทร   งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  เบอร์โทร
คลังยา(ด้านหลัง)ภญ.นิภาพร   4201   คุณเสาวรส  1027
ภญ.วนิดา  4215   คุณสายชล  4136
งานพัฒนาคุณภาพ  6119   งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โต๊ะพยาบาล  4118,4119
ห้องยาผู้ป่วยนอก  4202,4203   โต๊ะแพทย์  4130,2510,2511
ห้องยาผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุ  4205,4218   ห้อง OU  4130
ห้องผลิตยาทั่วไป  4206   ศูนย์บริหารจัดการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  2511
ห้องตรวจรับยาเบื้องต้น   4207   ศูนย์ Refer,ศูนย์นเรนทร (EMS)  1001
งานคลังยาเวชภัณฑ์   4209   ห้องบัตรอุบัติเหตุ   4124
ธุรการกลุ่มงาน  4210   ศูนย์แปลอุบัติเหตุ   4124
งานผลิตยาปราศจากเชื้อ / TPN  4211   ห้องตรวจ2 (ในER)  2530
งานจัดซื้อจัดหา  4212   ห้องพักแพทย์ พญ.กฤตยา  4122
ห้องยาใน  4216,4217      
ห้องยาอายุรกรรม   4204,4214   กลุ่มงานทันตกรรม  เบอร์โทร
งานผสมยาเคมีบำบัด    4219   ห้องบัตรทันตกรรม  1029
งานวิชาการและเภสัชสนเทศ  1555   โต๊ะแพทย์ทันตกรรม   1030
      เจ้าหน้าที่ทันตกรรม  1031
กลุ่มการพยาบาล เบอร์โทร      
หัวหน้าพยาบาล 4126   อายุรกรรม เบอร์โทร
รองหัวหน้าพยาบาล 4127   อายุรกรรม 1 5101,5105
ห้องเวรตรวจการพยาบาล  1048   ห้องพักแพทย์อายุรกรรม   5107
กลุ่มการพยาบาล  4128   โต๊ะเสมียนอายุรกรรม 1 5102
โต๊ะธุรการ 4129   อายุรกรรม 2 5118, 5119
ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายการพยาบาล 3426   ห้องพักแพทย์อายุรกรรม 2  5117
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ IC 4423,1023   ห้องStroke  2017
เครื่องใช้กลาง 4413,1023,4426   อายุรกรรม 3 5112,5113,5114
      ห้องพักแพทย์อายุรกรรม 3  5111
ศัลยกรรม เบอร์โทร   อายุรกรรม 4 5134,5135
ศูนย์เปล298 7002   อายุรกรรม 6 2113,2114
ศัลยกรรมหญิง 7500 ,7520-1   อายุรกรรม 7 2115,2116
หัวหน้าตึกศัลยกรรมหญิง 7522   ห้องแยกระบบทางเดินหายใจ 1032
ห้องพักแพทย์ 7530   เลขาแพทย์อายุรกรรม  5138
ห้องทำงานแพทย์ 7533   เคมีบำบัด 1008,1028
ห้องประชุมศัลยกรรมหญิง 7540   ONCO 4410,2106
         
ศัลยกรรม เบอร์โทร   กุมารเวชกรรม เบอร์โทร
พิเศษ 5   7523-4   กุมารเวชกรรม1 7100 ,7111-2
ห้องพิเศษ1-12      7501-7512   หัวหน้าตึกกุมารเวชกรรม1 7120
หัวหน้าพิเศษชั้น5    7531   ห้องพักแพทย์ 7140
ศัลยกรรมชาย2 7600 ,7620-1   ห้องทำงานแพทย์  7073
หัวหน้าศัลยกรรมชาย2 7622   เลขาแพทย์เด็ก 1108
ห้องพักแพทย์ 7630   ห้องประชุมกุมารเวชกรรม1 7080
ห้องทำงานแพทย์  7633   PICU 7107,7121 ,7122
ห้องประชุมศัลยกรรมชาย 7640   กุมารเวชกรรม2 7200 ,7220-1
พิเศษ 6  7623-4   หัวหน้าตึกกุมารเวชกรรม2 7222
หัวหน้าตึกพิเศษชั้น6 7631-2   ห้องพักแพทย์7230 7230
ห้องพิเศษ1-12  7601-7612   ห้องทำงานแพทย์   7233
ศัลยกรรมชาย1  7700 ,7720-1   ห้องประชุมกุมารเวชกรรม2  7240
หัวหน้า  7722   พิเศษ 2 7223-4
ห้องพักแพทย์   7730   หัวหน้าตึกพิเศษ 2  7231-2
ห้องทำงานแพทย์    7733   ห้องพิเศษ1-12  7201-7212
ห้องประชุมศัลยกรรมชาย  7740   เด็กอ่อน1 (NICU)   2128, 2403
พิเศษ 7           7723-4   เด็กอ่อน2 (SNB) 10542101,2102
หัวหน้าตึกพิเศษชั้น7    7731      
ห้องพิเศษ1-12  7701-7712   ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เบอร์โทร
      ศัลยกรรมกระดูกชาย 7300 ,7320-1
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เบอร์โทร   หัวหน้า ตึกกระดูกชาย 7320
พิเศษ 4 7461 ,7462   ห้องพักแพทย์ 7330
ห้องพิเศษ1-12 7401-7412   ห้องทำงานแพทย์   7333
หัวหน้าพิเศษ4 7472   ห้องประชุมศัลยกรรมกระดูกชาย  7340
      พิเศษ 3  7323 ,7324
สูติ-นรีเวชกรรม เบอร์โทร   หัวหน้าตึกพิเศษชั้น3   7331
นรีเวชกรรม 2130   ห้องพิเศษ1-12  7301-7312
ห้องคลอด 2131,2132   ศัลยกรรมกระดูกหญิง  7400 ,7420-1
หลังคลอด 2133   หัวหน้ากระดูกหญิง  7422
คลินิกนมแม่ 1024   ห้องพักแพทย์  7430
ห้องพักแพทย์สูติ-นรีเวช  4404 ,4411   ห้องทำงานแพทย์    7473
      ห้องประชุมศัลยกรรมกระดูกหญิง 7440
หอผู้ป่วยหนัก เบอร์โทร      
ICU 1 2122,2123,2124   อาคารเฉลิมพระบารมี เบอร์โทร
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 1039    เฉลิมพระบารมีชั้น 2 6117
ICU 2 7125, 7126, 7127,7128   หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น 2 6116
ICU 3 2117 ,2118   โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 2  6118
C.C.U 2126,2127,2813,2125   เฉลิมพระบารมีชั้น 3 6137
      หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น  6138
จักษุ โสต ศอ นาสิก เบอร์โทร   โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 3  6139
หู ตา คอ จมูก ชาย 2303,2304   เฉลิมพระบารมีชั้น4     2012
คลินิกนอนกรน Sleep Lab 2211   หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น 4 2013
      โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 4  2014
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เบอร์โทร   พักแพทย์  4408,4409
กลุ่มงานวิสัญญี /ห้องพักฟื้น 4357      
ห้องพักฟื้นสูติฯ  4312   ห้องผ่าตัด เบอร์โทร
แพทย์วิสัญญี 4358   ห้องรอผ่าตัด 4352
ห้องเวรวิสัญญี 4361,4367   เคาเตอร์ 60 4362
หัวหน้า วิสัญญี  2711   ห้องเตรียมผ่าตัดตา 2410
      ห้องผ่าตัดเล็ก  4351,4356
ศูนย์โรคหัวใจ Echo เบอร์โทร   ห้องผ่าตัดใหญ่ 61 4353, 4354,4370
ศูนย์โรคหัวใจ Echo 2306,2529   ห้องผ่าตัดสูติกรรม 4355
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cath Lab 2112   พักฟื้นสูติกรรม  4312
      ห้องเวรผ่าตัดนอกเวลา 2025,2030,2108,2024
หน่วยไตเทียม เบอร์โทร   ห้องล้างเครื่องมือ  4359
CIPD  2027   เครื่องใช้กลาง OR 4369
หน่วยไตเทียม   4406   ห้องเวรผ่าตัดหญิง  4360
ฟอกไต 2314   ห้องเวรผ่าตัดชาย 4363,2026
ห้องตรวจโรคไต  2315   ห้องส่องกล้อง  4365
      ห้องเลเซอร์ตา 62 3314
ห้องประชุม เบอร์โทร   ศูนย์เปลผ่าตัด 4368
อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 1 1115   เปลผ่าตัด(ด้านใน) 1033
อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5 1116   ห้องอาหาร 4364
ห้องเครื่องเสียงเฉลิมพระบารมีชั้น 5  1419   ห้องผ่าตัดวันเดียวกลับ(one day sugary) 2111
         
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทร   บ้านเด็ก เบอร์โทร
ช่างคอมพิวเตอร์ 2107   บ้านเด็ก 4507, 4508
Sever 2409   บ้านเด็กนมแม่ 2802
Programmer 4350      
      ห้องน้ำบริการ เบอร์โทร
ศูนย์ขยะรีไซเคิล เบอร์โทร   ห้องน้ำบริการ 2707
ศูนย์ขยะรีไซเคิล 2708      
      สหกรณ์ออมทรัพย์ เบอร์โทร
 ร้านค้าสหกรณ์  เบอร์โทร    สหกรณ์ออมทรัพย์  4505, 4510
ร้านค้าสหกรณ์  4506      
         
 ระบบนัดทางโทรศัพท์.
 ทุกวันราชการ เวลา14.00 -16.00 น.
         
กรณีผู้ป่วยนัดล่วงหน้า เบอร์โทร   กรณีผู้ป่วยยังไม่มีประวัติ เบอร์โทร/ID Line
ห้องตรวจอายุรกรรม     2501   ทำบัตรใหม่ทางโทรศัพท์ 1053
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ   2502   ทำบัตรใหม่ทางไลน์  ID Line :   mnst2559
ห้องตรวจศัลยกรรม  2503   (สามารถใช้บริการล่วงอย่างน้อย 2 วันก่อนวันนัดตรวจ)
ห้องฝากครรภ์  2504      
ห้องตรวจนรีเวช   2505      
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 2506      
ห้องตรวจหู คอ จมูก   2507      
ห้องตรวจตา  2508      
         
         
         
         
         

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล