ข้อมูลทั่วไป

                                       โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,000 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ เลขที่ 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 0250 5  โทรสาร 0 7534 3066                                                            

 

1. จำนวนสถานพยาบาลในเครือข่าย

  

1.1 จำนวนเตียงที่ขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการ

1,000

เตียง

1.2 จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริงในปัจจุบัน

756

เตียง

1.3 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ

27

แห่ง

- PCU

1

แห่ง

- รพ.สต.

23

แห่ง

- สถานพยาบาลเรือนจำ

3

แห่ง

2. พื้นที่รับผิดชอบ

  

- อำเภอ

1

อำเภอ

- ตำบล

12

ตำบล

- หมู่บ้าน

104

หมู่บ้าน

- หลังคาเรือน

43,971

หลังคาเรือน

3. คลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster)

  

- PCC รพ.เทศบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู ประกอบด้วย 3 ทีม คือ

ทีมที่ 1 รพ.เทศบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู

   

ทีมที่ 2 รพ.สต.บ้านปลายท่า และ รพ.สต.บ้านโคกทึง

   

ทีมที่ 3 รพ.เทศบาลเมืองปากพูน บ้านตลาดพฤหัส

   

- PCC รพ.สต.โคกข่อย ประกอบด้วย 3 ทีม คือ

ทีมที่ 1 รพ.สต.โคกข่อย และ รพ.สต.บ้านปากนคร

   

ทีมที่ 2 รพ.สต.วัดมุขธารา และ รพ.สต.บ้านบางกระบือ

   

ทีมที่ 3 รพ.สต.บ้านนาวง และ รพ.สต.ปากพญา

   

แหล่งที่มา : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562


    

จำนวนประชากรแยกตามสิทธิประกันสุขภาพ รวมทั้งเครือข่าย

                                                                                 ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มประชากร                                                                       

จำนวน                                                     

ร้อยละ

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 117,023 59.71                                                    

ประกันสังคม

57,521

29.35

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว

16,544

8.44

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน

224

0.11

สิทธิว่างรอพิสูจน์หลักฐาน

344

0.18

สิทธิอื่นๆ

1960

1.00

สิทธิองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

2371

1.21

                                   รวม

195,987

100.00

แหล่งที่มา : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  , กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

   

ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

1.

นพ.ทรงเกียรติ                                           

เล็กตระกูล                                                       

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

2.

นพ.สมพร

สหจารุพัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

 

3.

พญ.จันทรจิรา

ก๋งอุบล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

 

4.

นายธรรมรัตน์

รัตนนาวินกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

5.

นางสาวธารทิพย์

วิเศษธาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

6.

พญ.จันทร์จิรา

ก๋งอุบล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

7.

นพ.สมพร

สหจารุพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน

8.

พญ.อัจจิมาวดี

พงศ์ดารา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ

9.

นพ.กฤษณะ

อักษรนิตย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

10.

นพ.ณรงค์ 

ชัยวุฒินันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประกันสุขภาพ

11.

นพ.อนุวตร์

รินทรวิฑูรย์

ประธานองค์กรแพทย์

 

ข้อมูลบุคลากร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

                                           1.อัตรากำลังทั้งหมด

ประเภท

จำนวนตามบัญชีถือจ่าย จ.18

ปฏิบัติงานจริง

1. ข้าราชการ

1,146

1,109

2. ลูกจ้างประจำ

118

119

3. ลูกจ้างเงินบำรุง

65

65

4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

785

785

5. พนักงานราชการ

84

84

                             รวม

2,198

2,162

                                           

                                            2.จำนวนข้าราชการจำแนกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนตามบัญชีถือจ่าย จ.18

ปฏิบัติงานจริง

1. แพทย์

141

128

2. ทันตแพทย์

21

18

3. เภสัชกร

44

46

4. พยาบาลวิชาชีพ

763

738

5. พยาบาลเทคนิค

11

11

6. เจ้าหน้าที่สายการแพทย์

127

127

7. เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

39

41

                          รวม

1,146

1,109

                                                     

                                           3.ข้อมูลแพทย์, พยาบาล (ข้าราชการ + ลูกจ้างชั่วคราว)

ตำแหน่ง

จำนวนตามบัญชีถือจ่าย จ.18

ปฎิบัติงานจริง

 แพทย์ (ขรก.)

141

128

 แพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

4

4

                             รวม

145

132

 พยาบาลวิชาชีพ (ขรก.)

763

738

 พยาบาลวิชาชีพ (พกส.)

27

27

 พยาบาลวิชาชีพ (พรก)

19

19

พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว)

45

45

                             รวม

854

829

พยาบาลเทคนิค (ขรก.)

11

11

จพ.สาธารณสุข (ขรก.)

8

8

จพ.สาธารณสุข (พกส.)

3

3

จพ.สาธารณสุข (พรก.)

1

1

                             รวม

23

23

แหล่งที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล