พัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่โดยผ่านทางหลอดเลือดดำส่วนปลายหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำใหญ่ โดยผ่านทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย (peripheral veins)หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผลของการใช้ non - invasive ventilator ในทารกเกิดก่อนกำหนด : ประสบการณ์ 5 ปี ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนงเยาว์ บรรณโศภิษฐ์, สมร หนูประสิทธ์, วัลลภา กาญจนานนท์, อุบลวรรณ แสงมณี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินสาวรส จันทมาศ, กัญจนา ปุกคา งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างครบวงจร และเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปากของเขตสุขภาพที่ 11กิ่งเกศ อักษรวงศ์ ท.บ.,ว.ท.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน ในการใช้ยาเคมีบำบัด “ซิสพลาติน” แบบทุก 3 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับ แบบทุกสัปดาห์ ร่วมกับการฉายรังสีในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะ และลำคอ ระยะลุกลามเฉพาะที่, การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมตะวัน ชัยภูวนารถ พบ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช “เชิงรุก บุกถึงรัง ด้วยพลังชุมชน”สมพร สหจารุพัฒน์ , วรรณี ศักดิ์เกิด, วนิดา นรสิงห์, วิมลมาส เชาวลิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแพทย์หญิงรสธรรม สุนทรวัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เนื้องอกชนิดจูวินายล์ออสซิฟายอิง ไฟโบรมาของกระดูกขากรรไกรบนและโพรงอากาศข้างจมูกซ้ายร่วมกับการเกิดความผิดปกติของกระดูกในตำแหน่งอื่นของใบหน้า กิ่งเกศ อักษรวงศ์ ท.บ.,ว.ท.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างครบวงจร และเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปากของเขตสุขภาพที่ 11 กิ่งเกศ อักษรวงศ์ ท.บ.,ว.ท.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง บริเวณศีรษะและลำคอ ก่อน ระหว่าง และหลังการฉายแสง หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรคของข้อต่อขากรรไกร และวิธีการบริหารกล้ามเนื้อ ข้อต่อขากรรไกร หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยกระดูกขากรรไกรหักและได้รับการใส่เครื่องมือในช่องปาก

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินสาวรส จันทมาศ, กัญจนา ปุกคา งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กมล โฆษิตรังสิกุล, เฉลิมพล ณ เพ็ชรวิจารณ์ พบ.,วว.อายุรศาสตร์โรคไต    กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วงศกร บุญกาญจน์ พบ.,วว. อายุรศาสตร์โรคไต   กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อุไรวรรณ พานทอง พย.ม.    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

แพทย์หญิงรสธรรม สุนทรวัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล