ทิศทางองค์กร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี2566-2570
“ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital”   

 

                                                              

 

                                                        

 


 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี


โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2566-2570)  1. วิสัยทัศน์ (Vision)   

  โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำระดับประเทศที่เป็นเลิศทางการแพทย์ ทันสมัย และ เป็นองค์กรแห่งความสุข

  ..พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 1 plus อย่างมั่นคง..

  โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำระดับประเทศที่เป็นเลิศทางการแพทย์ หมายถึง

  ความสำเร็จในการพัฒนาสู่โรงพยาบาลชั้นนำระดับ 1 Plus :  1 ใน 4 อันดับแรกของโรงพยาบาลศูนย์ระดับประเทศ โดยพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 1  plus  (ศักยภาพ , คุณภาพ) ตามเป้าหมายการบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้


แผนการพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ

(Excellent Center)
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย

ปีงบประมาณ

1. ศูนย์โรคหัวใจ

2565

2. ศูนย์มะเร็งครบวงจร

2565

3. ศูนย์ทารกแรกเกิด

2565

4. ศูนย์ส่องกล้อง

2566

5. ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

2566

6. ศูนย์ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

2567

7. ศูนย์การผ่าตัดแบบแผลเล็ก (MIS)

2567

8. ศูนย์ทันตกรรมอนุรักษ์ครบวงจร

2567

9. ศูนย์รักษาข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร

2567

10.ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

2567

11.ศูนย์โรคไต

2567

12.ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและอวัยวะเพศชาย

2567

13.ศูนย์การดูแลสตรีวัยหมดระดู

2568

14.ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma)

2569

15.ศูนย์โรคหลอดเลือดครบวงจร (Vascular)

2569

16.ศูนย์หลอดเลือดสมอง (Stroke)

2570

17.ศูนย์บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

2570

18.ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

2570

19.ศูนย์เลสิค (LASIK)

2570

 


โดยมีระบบการบริการที่ยอดเยี่ยม มีคุณภาพมาตรฐานสากล นำเกณฑ์ความเป็นเลิศระดับสากลมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาล (เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA) และผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับ Advanced Hospital Accreditation : A-HA


 

 

 

 

 

โรงพยาบาลทันสมัย ดำเนินการ ภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HAIT

 

Maturity of Essential IT Improvement Activities 7 ด้าน

 

 • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ       :IT Master Plan

 • การจัดการความเสี่ยง                   : IT Risk Management

 • การจัดการความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐาน : Basic Security Management

 • การจัดการบริการและอุบัติการณ์      : IT Service and Incident Management

 • การพัฒนาคุณภาพข้อมูล                : Data Quality Improvement

 • การวิเคราะห์ออกแบบระบบก่อนการเขียนโปรแกรม : System Analysis Design

 • การจัดการศักยภาพและสมรรถนะ     : IT Capacity and Competency Management

 

 


องค์กรแห่งความสุข หมายถึง  การดำเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ


1) คนทำงานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และเอื้ออาทรต่อตนเองและผู้อื่น


2) ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน

3) การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork 

 

มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่

 

หมวดที่ 1 ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์  เป็นที่ยอมรับของสังคม และความพึงพอใจของผู้รับบริการ)

 

หมวดที่ 2 การบริหาร (ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทำงาน การจัดสวัสดิการบุคลากร การให้รางวัลยกย่องบุคลากร ความก้าวหน้าในอาชีพ และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร)

 

หมวดที่ 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร (การดูแลความสุขของครอบครัว การจัดการทำงานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพของบุคลากร ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จัดการความเครียด ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร และการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน)

 

หมวดที่ 4 บรรยากาศในการทำงาน (ผู้นำสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร บรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความสุข สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และความปลอดภัยในการทำงาน)

 

หมวดที่ 5 การลงทุนเพื่อการสร้างสุขในองค์กร (การกำกับดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุข การสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กรการเรียนรู้ในองค์กร สนับสนุนทรัพยากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข และ
กระบวนการประเมินองค์กรสร้างสุข)

 

 

2. พันธกิจ (Mission)             

 

 

 1. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิระดับสูง ที่มีความเชี่ยวชาญ

 2. วิจัย พัฒนา และจัดการความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

 3. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

 4. ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษา

 5. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นองค์กรแห่งความสุข

   

3. เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)

 1. ผู้รับบริการ       :ได้รับบริการตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย มีความพึงพอใจ และ

                               ความเชื่อมั่นต่อบริการ              

            ผู้ให้บริการ       :บุคลากรมีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทุกวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี

                               พร้อมบริการด้วยใจ มีความสุขในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี

            องค์กร            :เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน

                               คุณภาพโรงพยาบาล(ระดับ Advanced Hospital Accreditation : A-HA และ TQA)   

            ประชาชน/ชุมชน          :ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ และประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  

 2.  

  4. ค่านิยมองค์กร (Core value)

   

   

  เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำบริการดุจญาติมิตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ สื่อสารทำงานเป็นทีม

   

  MNST   ( M: Moral  N:Nice  S:Specialty  T:Teamwork) ”

   

   

  5. อัตลักษณ์ (Identity)

   

  พูดดี มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ

 1.  

  7. สีประจำโรงพยาบาล (ม่วง)

   

   

                    

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์  เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

  ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2426

  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล และอุปราชมณฑลปักษ์ใต้[5]

  ทรงประทับ ณพระตำหนักเขาน้อย จังหวัดสงขลา และ

  วังโพธิยายรดจังหวัดนครศรีธรรมราช

   (ปัจจุบันเป็น โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช)

  ทรงตั้งกรมเสือป่ามณฑลนครศรีธรรมราช

  สีม่วง

  รหัสสี : RGB code #7646CF

   

   

  8. คำขวัญ (Motto)

   

                             โรงบาลของคนคอน โรงพยาบาลเพื่อชาวใต้ 

   

   

  9. ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue)

   

  1. พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ 

  2. สร้างเสริมการจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย

  3. People Excellent บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพและบริการ คุณภาพคู่คุณธรรม

  4. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ

  5. บูรณาการ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management and Innovation)

   ระบบงานสนับสนุนด้วยหลักธรรมาภิบาล

  6. พัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกให้มีคุณภาพ มาตรฐานอุดมศึกษาชั้นนำ

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


  

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล