กลุ่มงานรังสีวิทยา

  กลุ่มงานรังสีวิทยา
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  บุคลากรของกลุ่มงาน
  การบริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา
  ผลงาน/นวัตกรรม
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอกซเรย์
  รางวัลความภาคภูมิใจของกลุ่มงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  บุคลากรของกลุ่มงาน
 

  เมนูหน่วยงาน :บุคลากรของกลุ่มงาน

รายละเอียด :

                               รังสีแพทย์

นพ.  อนุชา  ลีกิดาการกุล

นพ.  ชัชชัย  หอมเกตุ

พญ.  นิตย์ธิดา  บิลล่าเต๊ะ

นพ.  อภินันท์  รัศมีพงศ์

พญ.  บุญศิริ  พรยศไกร

นพ.  พันเลิศ  แววศักดิ์

                               นักรังสีการแพทย์

นาย   ทรงศักดิ์  คำนุ่น

นาย   อภิชา  โมราศิลป์

น.ส.   อันธิกา  ธงรอด

นาง   นันทยา  อุตตะมกุล

นาย   ธีระศักดิ์  จุ้ยส่องแก้ว

นาย   วัชรา  ศรีจำนอง

นาย   ทรงพล  ชูเกาะทวด

นาย   สุภชัย  ขวดทอง

น.ส.   ภัคสรกัญญ์  ชูขาว

                               เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

นาย   ชัยวัตน์  จูดเดช

นาง   อัมพร  คลิ้งทอง

นาง   ธัญพิมล  หนูสุวรรณ

นาง   บุญเรือน  วงศ์บุญ

นาย   นิวัช  ศรีวิไลวัช

น.ส.   วาสนา  เพช็รแก้ว

                             พนักงานผู้ช่วย                           

นาง  ศรีวรรณ  ภู่ประไพ 

นาง สาวิตรี พลศร

น.ส.  จีรวรรณ  ทองบุญชู

น.ส. วราภรณ์ ใจเย็น 
นาง อ่อนศรี สุนทโร 

นางสาวเสาวภา  ตักเตือน

นายโกมล  สระบัว

นางสาวพวงทิพย์  สุวรรณ

นาย มนตรี สร่องศรี

นาย ณรงค์ชัย สังขาว

                             พนักงานเปล                           

นาย  ปลอบ  แก้วชนะ 

นาย อุดม พจนอารี

นาย  สินทร  คล้ายจินดา

นาย สุทิน ไกรทอง 
นาย วุฒิพงศ์ ขุนทองจันทร์ 

นาย ทันรพ นาวาพัสดุ  

นาย สุรชัย เม่งฮ่อง 

 

                              พนักงานทำความสะอาด

นางพวงพันธ์  มุขโรจน์ 

 

 

 

 

 

 

 

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.12.23