ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ :

 
(รับเรื่องร้องเรียน)
   
 

 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


ศูนย์เป็นหน่วยงานสร้างความเข้าใจ คลี่คลายปัญหา บริการทุกสิทธิ์เท่าเทียมกันทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ

        
การให้บริการ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำ
2. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับและผู้ให้บริการ
3. รับคำชมเชย ข้อเสนอแนะ
4. ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
5. ให้บริการสอบถามข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพ
6. อำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้อง มาตรา 41และมาตรา18(4)

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังตึกอุบัติเหตุ

เวลาทำการ ทุกวันราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ช่องทางการรับเรื่อง ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ
โทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 1304 , 075-324034
โทรสาร 075-324034
จดหมาย
ตู้รับความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล