ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 สถาบันบััณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน...วันพุธ 4 ต.ค. 2560

 ร่วมเสนอชื่อนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่น พ.ศ.2559...วันอังคาร 26 ก.ย. 2560

 หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ...วันอังคาร 26 ก.ย. 2560

 โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพ ปี 3...วันอังคาร 26 ก.ย. 2560

 กการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...วันอังคาร 26 ก.ย. 2560

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560และรายละเอียดตามแนบ...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 31 กรกฎาคม 2560...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

 รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2560...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

 รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู 2561...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชว...วันอังคาร 12 ก.ย. 2560

 รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2560...วันอังคาร 15 ส.ค. 2560

 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 30 มิถุนายน 2560...วันอังคาร 15 ส.ค. 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th