ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันนี้ 30 พค.61 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย , นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเงินร่วมบริจาคจากสโมสรโรตารี่นครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท นำโดยคุณธนกฤต เพชรชูช่วย นายกสโมสรโรตารีฯ พร้อมด้วยสมาชิก ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ร่วมกับ กลุ่มงานอายุรกรรม เจ้าภาพ เดิน-วิ่ง ปั่น วันรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 โดยนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้ร่วมเดิน-วิ่งพร้อมเจ้าหน้าที่ และ ครอบครัว (27พค.61)

 กิจกรรมทำบุญก่อนถึงวันพระใหญ่ นำทีมโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ. บุตรหลาน และจิตอาสาในการพัฒนาภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยการกวาดลานหน้าวิหาร ถางหญ้า รวมทั้งซ่อมแซมฝาท่อน้ำที่ชำรุุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อนุโมทนาสาธุ ขอให้พบความสุข ความเจริญ เทอญ

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แขอขอบคุณ ผู้บริหารจากกองทุนเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท และโรงพยาบาลท่าศาลา จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เยี่ยมติดตามการดำเนินคลิินิกหมอครอบครัว (PCC) ณ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการดำเนินงานรูปแบบประชารัฐ มีความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน Smart OPD, Green and Clean Hospital และผลการดำเนินตามทิศทางเขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมวิชาการ "กุมารแพทย์สัญจร ปี. 2561 ครั้งที่ 22" ระหว่างวันที่ 22 - 23 พค.61 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โดยมี นพ. ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายคับคั่ง อาทิ ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะสวัสดิ์ , ผศ.นพ.พนม เกตุมาน , ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ , ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช , รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ , รศ.นพ.อนิรุท ภัทรากาญจน์ , พันโทอนันดร วงศ์ธีระสุต , นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช , นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร และ พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นพ.ศักดา อัลภาชน์ ประธาน Service Plan สาขาการบริจาคอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ นิเทศงานและตรวจเยี่ยมสาขาการบริจาคอวัยวะ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล

 โครงการอบรมวิถีไทย วิถีพอเพียง โครงการดีๆ ที่งานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกจัดให้ "การทำแยมกระเจี๊ยบ" เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสอนทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คุณจำปี วิศาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 2561 เพื่อทบทวนความรู้ทั้งด้านความเสี่ยง การสื่อสาร การควบคุมโรค ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 16 พค.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมด้วยคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ออกตรวจเยี่ยมญ PCT.สูติฯ ,OPD.สูติฯ,ห้องคลอด,นารีเวช และหลังคลอด ตามกิจกรรม Quality Round ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ขอขอบคุณ คุณสุพิศาล สุธรรมชัย บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (16 พฤษภาคม 2561)

 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเล่าทางการแพทย์ (Narrative Medicine) เพื่อให้บุคลากรมีแนวคิดผสมผสานด้านมิติจิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคียงข้างและเข้าใจผู้ป่วยเสมือนญาติมิตร ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานการประชุม อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" มีการชี้แจงนำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการ ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. กล่าวรายงานถึงการสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และสนับสนุนนโยบายประชารัฐร่วมพลังสร้างยุวแรงงาน ได้ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว อีกทั้งโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนในการสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th