ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 29 สค.61 การประชุม "ติดตาม โครงการ ลดดัชนีมวลกายใช่เรื่องยาก" โดย พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคูพาย อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1

 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม " สัญญาณผลสุขภาพ:3 P สู่ภาวะสุขภาพดี " ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

 วันที่ 27สค.61 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 โดย พญ.สุภิยา โออุไร ประธานคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด-5ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคูพาย อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1

 Evar insertion ในAAA by CVT and Anes Team (first case in NST hos.) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้การรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพอง ด้วยการสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดรายแรกได้สำเร็จในโรงพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์แพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 โครงการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น4 ปี2561 ผู้เข้าประชุม 45 คน เพื่อรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นที่เป็นพลังกลุ่ม โดยมีสถานการณ์สมมติให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานเลี้ยงต้อนรับ อาจารย์แพทย์ใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยนายแพทย์ ณรงค์ ชัยวุฒินันท์ ประธานองค์กรแพทย์ ให้การต้อนรับ (15 สิงหาคม 2561)

 องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ (15 สิงหาคม 2561)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์กำลังพลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังส่องกล้อง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กรมการแพทย์และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 และส่องกล้องในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอบคุณอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ ทุกความร่วมมือในครั้งนี้

 ขอบคุณแทนชาวเมืองคอนที่ได้รับโอกาสดีๆ ในโครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในประชาชนกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ณ รพ.เทศบาลเมืองปากพูน สาขาศาลาบ้านบางปู วันที่ 17 สิงหาคม 2561

 วันนี้ 17สค.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเยี่ยมบ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และทันตบุคลากร เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก และดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศรีษะและลำคอ ที่ต้องได้รับการฉายรังสีรักษา ในระบบ Home Health Care ของจังหวัดนครศรีีธรรมราช โดย ทพญ.กิ่งเกศ อักษรวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

 14-15 สค.61 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการ NCPR จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสำรวจความชุกของ Exfoliation syndrome ในคนไทย ค้นหาโรคต้อกระจกและผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเพื่อดำเนินการรักษาต่อไป ในครั้งนี้ลงพื้นที่รับผิดชอบ ณ รพ.สต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ส่งเสริมการล้างมือในบุคลากรทางการแพทย์ ตามโครงการ มหาราชนครศรีฯ ร่วมทำความดีด้วยการสร้างวัฒนธรรม "การล้างมือ" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (10 สิงหาคม 2561)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th