ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 ขอขอบพระคุณ คุณจุรี นาคสุวรรณ บริจาคเงิน 300,000 บาท ให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ณ อาคารผู้ป่วยนอก(วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)

 บรรยากาศการมอบภาพประทับใจในกิจกรรมถอดบทเรียนประจำปี 2561 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.คณะกรรมการจัดการความรู้ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 21 กันยายน 2561

 คณะกรรมการจัดการความรู้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรการถ่ายทอดความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ นำความรู้สู่คนรุ่นหลังเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็น "โรงพยาบาลของคนคอน โรงพยาบาลเพื่อชาวใต้" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีโอกาสต้อนรับ คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาสุขภาพช่องปาก ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาสุขภาพช่องปาก โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและหัวหน้าทีมงานทันตกรรมให้การต้อนรับ (17 กันยายน 2561)

 คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุม Ethic is day เพื่อยกย่องเชิดชู พยาบาลต้นแบบ จริยธรรม ทางการพยาบาล โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี (13 กันยายน 2561)

 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคเครื่องฟอกไตเทียม จาก หจก. ลิ้ม จี่ เซ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณหน่วยไตเทียม ศูนย์บำบัดทดแทนไต ทาง รพ.ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

 วันนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรม Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดินวิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรและประชาชน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก งานผู้ป่วยนอก 11กย.61

  7 กันยายน 2561 การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ เรื่อง Child Health Coaching : สื่อสารอย่างไรได้ใจพ่อแม่ โดย พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดูแลผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรงในศูนย์พึ่งได้/การเสริมพลังเครือข่าย ในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง โดย พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ใช้งาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี

 เมื่อวันที่ 30-31 ส.ค 61 มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ ACLS Provider course โดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และมี พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิช่วยชีวิต พร้อมทีมวิทยากร เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมหลักสูตร ณ อาคารเรียน MEC.1-4 รพ.มหาราชฯ

 วันที่ 2 กันยายน 2561 หลังจากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว คณะเจ้าหน้าที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และครอบครัว ได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความดีปลูกจิตสาธารณะ

 ภาพบรรยากาศงานเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่รพ. ครอบครัว ผู้รักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ 2 กันยายน 2561 ณ ถนนพุทธภูมิ

 เช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ชมรมรักษ์สุขภาพ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานแผนงาน กลุ่มงานนิติเวช เป็นเจ้าภาพ เริ่มกิจกรรม - มอบธงสุขภาพให้กับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ศูนย์คุณภาพ รพ.สต.เครือข่าย เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป - วอร์มร่างกาย เรียกความพร้อม นำโดยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th