ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และนพ.ช.วิทวัส เพ็ชญ ไพศิษฏ์ แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด (mitral valve replacement) เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและญาติ เป็นรายที่ 10 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจกับศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาราชนครศรีฯ ในการปฐมฤกษ์ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยรายแรกของรพ. โดยมี นพ.อาทิตย์ ทองถนอมกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ร่วมงาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวต้อนรับ พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกรุงชิง วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

 นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์ เพื่อขอขยายเขตบริการสนับสนุนน้ำประปาให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11, นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สรุปสถานการณ์ปัญหาน้ำขาดแคลนในช่วงฤดูร้อน และอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

 นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 และคณะ ติดตามผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับ ฟังบรรยายสรุปผลงานการดำเนินงานในภาพจังหวัดรอบ 9 เดือน และผลงานตาม Service Plan ของรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ตามรอยรูป เล่าความสุข ครบรอบ 64 ปี ร้อยเรียงภาพจากอดีต จวบจนก้าวสู่ความเป็น โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 24 มิถุนายน 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ร่วมตักบาตร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ เนื่องในวันครบรอบ 64 ปีของโรงพยาบาล วันที่ 24 มิถุนายน 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในวันครบรอบ 64 ปี ของโรงพยาบาล 24 มิถุนายน 2559

 การตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัทลุง โดยพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระราชูปถัมภ์ และคณะ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 23 มีนาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ โครงการสถาบันฝึกอบรมร่วม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 "Emergency Medicine" 18 มีนาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล รับประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในงานการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17 วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการร่วมรณรงค์รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3เก็บ +5ส ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ

 นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยใน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 และคณะ รับฟังบรรยายผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th