ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ รพ.มหาราชนครศรีฯ โดยนพ.อนุวัตร์ รินทรวิฑูรย์ และนพ.อรรถกร วุฒิมานพ ร่วมประชุมเครือข่ายโรคหัวใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการในเครือข่าย ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ "Excellent Sharing" เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานที่เป็นความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยมีคณะกรรมการทีมนำด้านคุณภาพร่วมให้ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบา่ลต่อไป

 ขอขอบคุณ คุณพะเยาว์ สุุขสันติดิลก บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นผู้รับมอบ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย และคุณธารทิพย์ วิเศษธาร ที่ได้รับการคัดเลืิอกให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2559 โดยมีนพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 กราบอนุโมทนาบุญ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙,ph.D) เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร บริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และนายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ วันที่ 2 มีนาคม 2560

 เช้าวันนี้ 1 มีนาคม 2560 พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) รุ่น 33 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCT ยาเสพติด ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ประชุมทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 1/2560 กำหนดทิศทางองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนคณะกรรมการ ให้เกิดความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) รุ่น 33 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCT ศัลยกรรม, มะเร็ง และ หัวใจ ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นคนไข้ จาก คุณเจริญ นาคพุ่ม และผู้มีจิตศรัทธา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 ขอขอบคุณ สมาคมทักษิณ นิวยอร์ค โดยนางกัลยา ทองเจริญ พารากัส นายกสมาคมฯ และคณะ ได้มอบเงินเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 50,000 บาท โดยมีนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณในน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการให้ทำงานตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ ได้รับการสนับสนุนการจ้าง 2 อัตรา จาก ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบ.นิชิโอะ เรนท์ออล (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดนครศรีฯ ตรวจเยี่ยมการจ้างงานดังกล่าว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 รพ.มหาราชนครศรีฯ ขอขอบคุณ คุณสุธา คุณจารึก ปานิตย์เศรษฐ์ และครอบครัว ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. รับมอบ ขอขอบคุณในไมตรีจิตมา ณ ที่นี่

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหาร รพ. ประชุมชี้แจงทิศทางองค์กรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital" เป็นการสื่อสารการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุม "เครือข่ายโรคลมชักในเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก และบุคลกรเครือข่าย ได้เรียนรู้รับมือโรคลมชักในเด็กอย่างถูกต้อง ช่วยลดอันตรายจากอาการชัก เรื่องใหญ่ที่รู้และป้องกันไว้ดีที่สุด ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหาร รพ. ประชุมชี้แจงทิศทางองค์กรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital" เป็นการสื่อสารการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ และการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 1๖ กุมภาพันธ์ 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th