ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 และ นางสาวธารทิพย์ วิเศษธาร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการและวิจัย ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 ขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดี และเจริญในหน้าที่การงาน สืบไป

 ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณกนกทิพย์ มาลัยศรี และพญ.ภัทริยา มาลัยศรี ได้บริจาค Syringe Pump จำนวน 1 เครื่อง และ Infusion Pump จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 165,000 บาท เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ของรพ.มหาราชนครศรีฯ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ นพ.ประสงค์ มาลัยศรีขอให้บุญกุศลครั้งนี้สำเร็จถึง นพ.ประสงค์ มาลัยศรี ผู้ล่วงลับ สาธุ (วันที่ 19 เมษายน 2560)

 ขอขอบคุณ รศ.ดร.มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ, นพ.ยุทธนา ศิลปรัสมี อดีต นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช และ พญ.ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี มอบภาพวาด จำนวน 6 ภาพ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยรพ. และ นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ วันที่ 18 เมษายน 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยรพ. และผู้บริหารประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมจัดวางแปลนอาคารที่คาดว่าจะก่อสร้างในระยะเวลา 5 ปี วันที่ 11 เมษยน 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานวันสงกรานต์ 2560 ในพิธีประกอบด้วยการสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำดำหัว เจ้าหน้าที่ รพ. ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ กตัญญูต่อผู้ใหญ่ รวมถึงการขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดปี ณ ลาน G ตึก 298 วันที่ 11 เมษายน 2560

 เช้าวันนี้ (11 เมษายน 2560) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหาร สักการะและขอพรสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R) เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการทำวิจัยสามารถพัฒนางานประจำมาสู่งานวิจัย มีการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ ประธานเครือข่าย R2R ภาคใต้ และ แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล เป็นวิทยากร วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 พญ.ประนอม คำเที่่่่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 ดูงานยาเสพติด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับทราบปัญหา กำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน วันที่ 3 เมษายน 2560

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "ทำอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงจากการฟ้องร้องทางการแพทย์" ทั้งนี้ รพ.ได้เล็งเห็นความจำเป็นเรื่องความรู้ทางกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพบริการ จัดระบบบริหารจัดการป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียน และขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.จังหวัดกระบี่ และอาจารย์พิมพ์วรา อัครเธียรสิน หัวหน้าศูนย์สันติวิธี โรงพยาบาลขอนแก่น (วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร)

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ที่ได้รับเกียรติบัตร และเข็ํ็มเชิดชูเกียรติ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสัญจร เขต 11, 12 โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาทเพื่อการปฏิบัติตัวเป็นแพทย์ที่ดี ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน น้องๆ นักศึกษาแพทย์ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การแพทย์แผนไทย เพื่อแพทย์แผนปัจจุบัน" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 20 มีนาคม 2560

 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศ เป็นตัวแทนผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 นำคณะติดตามผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์,นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการรพ.ทุ่งสง นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 สสจ.นครศรีฯ วันที่ 20 มีนาคม 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "รักษาคุณภาพอย่างไรในสถานการณ์ภัยพิบัติ" ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี วันที่ 15 มีนาคม 2560

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธิีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการบริจาคอวัยวะ "ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย" เป็นทางเลืกในการช่วยต่อชีวิตให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการบริจาคเนื้อเยื่อและอวัยวะ เพื่อปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้กลับมามีชีวิตใหม่ ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีฯ


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th