ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะผู้ปฏิบัติธรรม คุ้มดวงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มะเร็ง รพ.ราชบุรี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านรังสีรักษา และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านกำลังคน และเครื่องมือ ให้มีความรู้ความชำนาญและสามารถนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาพนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 พญ.พรพันธ์ุ บุณยรัตพันธ์ุ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะ รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพเครือข่ายสุขภาพ เขตเมืองจากปฐมภูมิสู่ทุติยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณชัยฤทธิ์ ฤทธิโกสีห์ ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท และมอบเงินอีก 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา และศพไม่มีญาติ ที่อยู่ในรพ. โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. รับมอบ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ขออนุโมนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ขอขอบคุณ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระธาตุ ปี 2518 มอบเครื่อง Pulse Oximeter จำนวน 1 เครื่อง ราคา 34,000 บาทให้รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในระดับต้นและระดับกลางให้เป็นผู้บริหารและผู้นำองค์กรสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดอบรมหลักสูตร และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม "ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี

 เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2560) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสการย้ายตึกทำการใหม่ของ ศูนย์สลายนิ่ว-ผ่าตัดผ่านกล้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ, ศูนย์คุณภาพ,ฝ่ายสุขศึกษา, กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และศูนย์เครื่องมือแพทย์

 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมให้กับ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและในเครือข่าย เพื่อพัฒนางานนำไปสู่การปฏิบัติจริงในรพช. โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธาน และทีมวิทยากรจาก สหวิชาชีพ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เกิดเหตุ และดูแลต่อเนื่องในรพ. จนถึงการดูแลผู้ป่วยกลับชุมชน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 28 เมษายน 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ โซน 3 ชี้แจงทำความเข้าใจ กำหนดอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานในเครือข่าย มีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 25 เมษายน 2560

 นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ ที่ปรึกษางานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย มี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ต้อนรับ วันที่ 24 เมษายน 2560

 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรตำแหน่งที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารตำแหน่ง นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 11 วันที่ 24 เมษายน 2560

 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายวิชาการ การอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 24-26 เมษายน 2560

 พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจเยี่ยม รพ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย เยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเงินการคลัง ณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19-21 เมษายน 2560

 วันที่ 20 เมษายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล นำคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีฯ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน และบริหารจัดการห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th