ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณพ่อสถล ถาวระ และลูกๆ หลานๆ ที่บริจาคเครื่องวัดปริมาณความอิ่มของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็นเงิน 82,500 บาท โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ปรีดา ถาวระ ขอให้กุศลนี้สำเร็จด้วยคุณแม่ปรีดา ถาวระ ด้วยเถิด สาธุ

 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานในเปิดโครงการ "การดูแลผู้ป่วย C-Spinal cord injury" โดยกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และทีมสหวิชาชีพ จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการติดตามหลังการจำหน่าย ขยายการดูแลเชิงรุกแบบครบวงจรสู่เครือข่าย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รพ. ในการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในฐานะหน่วยบริการขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 11 ให้ดำเนินการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในพืื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานชุมชนเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในหลายด้าน และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาบุคลากรทั้งด้านอัตรากำลัง และธรรมภิบาล ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 12 ธันวาคม 2560

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารเดินออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี และทำบุญตักบาตร ณ รพ.สต.บ้านคีรีวง พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนคีรีวง เช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 นำทีมโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ร่วมด้วยผู้บริหารทุกระดับ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตลอดจนศูนย์วิชาการ และเครือข่ายสุขภาพร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายมาสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7 มิถุนายน 2560

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม มีความเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาท แก่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับรององค์กรการฝึกอบรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี 2558 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมกับ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ๑๑๕ ชั่วโมง แล้วเสร็จ ๒ รุ่น ๘๐ คน และหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ๔๐ ชั่วโมง ๔ รุ่น ๑๘๘ คน เพื่อให้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีความรู้ ทักษะ เจตคติในการปฏิบัติฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน

 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในประเด็นรณรงค์ "Tobacco:a Threat to development" "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึงสุขภาพ เศรษฐกิจ และสุขภาวะของประชาชน ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการลดอัตราการสูบบุหรี่ โดยภาพรวมของคนไทย พิธีเปิด โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ...ผู้บริหาร ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ชุมชน ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รพ.สต. ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรโรงพยาบาล ไว้ ณ โอกาสนี้

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก มีกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบเลิกสูบบุหรี่ได้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เลิกบุหรี่ คุณทำได้” การออกบูธ ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ จากทีมสหวิชาชีพ

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรื้อถอนตึกบวรรัตนรักษ์ โดยมีทำบุญเลี้ยงพระ สวดอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ และบอกกล่าวผู้บริจาคเงินสร้างตึกฯ ผ่านทางญาติ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ญาติสกุลบวรรัตนรักษ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าห้องสลายนิ่ว วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

 ขอขอบคุณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อนุเคราะห์ล่ามภาษามือ ครูเกษม คงช่วย และครูวิโรจน์ แก้วไกร เพื่อร่วมผลิตวีดิทัศน์สื่อการสอนผู้ป่วยให้ครอบคลุมผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ดูแลที่พร่องทางการได้ยิน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในโครงการความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในระดับเครือข่ายจังหวัดนครศรีฯ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพ รพศ./รพท. /รพ.สต.เครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ยานำไปปฏิบัติได้จริง เป้าหมายให้ผู้ป่วยปลอดภัยในการใช้ยา ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 23 พฤษาคม 2560

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทุกส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 18.00 น.

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม video conference ชี้แจงประเด็นเรื่องการจัดสรรเงินห้าพันล้านบาท, การเพิ่มประสิทธิภาพสถานพยาบาลทางด้านการเงิน, การจัดสรรพยาบาลและการจัดกรอบอัตรากำลัง วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 ขอขอบคุณ นส.อัจฉรา ทองเทพ และนส.สุดใจ เมืองทอง ที่ได้บริจาคผ้าถุงสำหรับผู้ป่วย จำนวน 150 ถุง ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. รับมอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th