ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 พญ.ประนอม คำเที่่่่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 ดูงานยาเสพติด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับทราบปัญหา กำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน วันที่ 3 เมษายน 2560

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "ทำอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงจากการฟ้องร้องทางการแพทย์" ทั้งนี้ รพ.ได้เล็งเห็นความจำเป็นเรื่องความรู้ทางกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพบริการ จัดระบบบริหารจัดการป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียน และขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.จังหวัดกระบี่ และอาจารย์พิมพ์วรา อัครเธียรสิน หัวหน้าศูนย์สันติวิธี โรงพยาบาลขอนแก่น (วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร)

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ที่ได้รับเกียรติบัตร และเข็ํ็มเชิดชูเกียรติ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสัญจร เขต 11, 12 โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาทเพื่อการปฏิบัติตัวเป็นแพทย์ที่ดี ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน น้องๆ นักศึกษาแพทย์ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การแพทย์แผนไทย เพื่อแพทย์แผนปัจจุบัน" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 20 มีนาคม 2560

 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศ เป็นตัวแทนผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 นำคณะติดตามผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์,นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการรพ.ทุ่งสง นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 สสจ.นครศรีฯ วันที่ 20 มีนาคม 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "รักษาคุณภาพอย่างไรในสถานการณ์ภัยพิบัติ" ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี วันที่ 15 มีนาคม 2560

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธิีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการบริจาคอวัยวะ "ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย" เป็นทางเลืกในการช่วยต่อชีวิตให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการบริจาคเนื้อเยื่อและอวัยวะ เพื่อปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้กลับมามีชีวิตใหม่ ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีฯ

 วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ รพ.มหาราชนครศรีฯ โดยนพ.อนุวัตร์ รินทรวิฑูรย์ และนพ.อรรถกร วุฒิมานพ ร่วมประชุมเครือข่ายโรคหัวใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการในเครือข่าย ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ "Excellent Sharing" เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานที่เป็นความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยมีคณะกรรมการทีมนำด้านคุณภาพร่วมให้ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบา่ลต่อไป

 ขอขอบคุณ คุณพะเยาว์ สุุขสันติดิลก บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นผู้รับมอบ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย และคุณธารทิพย์ วิเศษธาร ที่ได้รับการคัดเลืิอกให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2559 โดยมีนพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 กราบอนุโมทนาบุญ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙,ph.D) เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร บริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และนายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ วันที่ 2 มีนาคม 2560

 เช้าวันนี้ 1 มีนาคม 2560 พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) รุ่น 33 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCT ยาเสพติด ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ประชุมทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 1/2560 กำหนดทิศทางองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนคณะกรรมการ ให้เกิดความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th