ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการสมมติสถานการณ์ขึ้น เพื่อทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทดสอบนโยบาย แผนหรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง การฝึกซ้อมแผนฯ จึงช่วยในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผน รวมทั้งเป็น การทดสอบแนวทางปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ทราบถึงจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 มูลนิธิสิริวัฒนาภักดี มอบรถพยาบาลกู้ชีพ จำนวน 1 คัน แด่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 2,374,000 บาท โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนระงับอัคคีภัย โดยหลังจากได้รับความรู้ในภาคทฤษฎี เจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมซ้อมปฏิบัติการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจำลองสถานการณ์จริง ในการซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ และการโรยตัวจากตึกสูง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการลดความสูญเสียต่อชีิวิตและทรัพย์สิน วันที่ 2 สิงหาคม 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการ "การเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยและซ้อมปฏิบัติการตอบโต้เมื่่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พิธีเปิดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมใจร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิุคุณ และแสดงความจงภักดี ถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

 เช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดย นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เส้นทางภาคใต้ ระยะทาง 4.3 กม. จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ถึง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จุดเช็คอินที่ 1 เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดสงขลา

 เย็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวิ่งและสมทบทุน "3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ" เส้นทางภาคใต้เพื่อระดมทุนสร้างอาคารเย๋็นศิระ 3 เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ระยะทาง 4.5 กม จากสนามกีฬากลาง สู่วัดพระบรมธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญในการบริจาคเตียงผู้ป่วย โดย - ห้างพรภันฑ์ จำนวน 1 เตียง - ครอบครัวคุณเบญจา ผสุหิรัญนิกร ,ครอบครัวอึ้งเกียรติกุล,คุณมนัญญา ตันติชูศักดิ์ จำนวน 1 เตียง - ครอบครัวคุณกัลยา กนกวิจิตร, คุณวิภา บังสุวรรณ, ครอบครัวคุณอรพร นุกิจรังสรรค์ จำนวน 1 เตียง - ครอบครัวคุณกิจจารัตน์ ลาภาโรจน์กิจ, คุณจุฬาลักษณ์ ฝอยทอง, คุณชัยพร วุฒิศักดิ์, บ้านหลิงโยคะและเพื่อนๆ จำนวน 1 เตียง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20กค.2560

 ขอขอบคุณ บริษัท นครดีซี จำกัด นำโดยคุณธณวัฒน์ ลีละพันธุ ร่วมกับบริษัทคู่ค้า บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น Mark 7 จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วน ยุ่ยล้งนคร โดยคุณเจริญ คุณพรพิมล เกียรติวัฒนากร และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมเบาหวานส่วนภูมิภาคครั้งที่ 7 "พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวานวันนี่้ที่เรา" ผู้เข้ารับการสัมมนาจากเครือข่ายสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการจัดการโรคเบาหวานได้ถูกต้อง โดยมี นายแพทย์วัันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th