ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2560) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสการย้ายตึกทำการใหม่ของ ศูนย์สลายนิ่ว-ผ่าตัดผ่านกล้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ, ศูนย์คุณภาพ,ฝ่ายสุขศึกษา, กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และศูนย์เครื่องมือแพทย์

 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมให้กับ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและในเครือข่าย เพื่อพัฒนางานนำไปสู่การปฏิบัติจริงในรพช. โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธาน และทีมวิทยากรจาก สหวิชาชีพ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เกิดเหตุ และดูแลต่อเนื่องในรพ. จนถึงการดูแลผู้ป่วยกลับชุมชน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 28 เมษายน 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ โซน 3 ชี้แจงทำความเข้าใจ กำหนดอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานในเครือข่าย มีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 25 เมษายน 2560

 นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ ที่ปรึกษางานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย มี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ต้อนรับ วันที่ 24 เมษายน 2560

 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรตำแหน่งที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารตำแหน่ง นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 11 วันที่ 24 เมษายน 2560

 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายวิชาการ การอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 24-26 เมษายน 2560

 พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจเยี่ยม รพ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย เยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเงินการคลัง ณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19-21 เมษายน 2560

 วันที่ 20 เมษายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล นำคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีฯ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน และบริหารจัดการห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 และ นางสาวธารทิพย์ วิเศษธาร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการและวิจัย ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 ขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดี และเจริญในหน้าที่การงาน สืบไป

 ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณกนกทิพย์ มาลัยศรี และพญ.ภัทริยา มาลัยศรี ได้บริจาค Syringe Pump จำนวน 1 เครื่อง และ Infusion Pump จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 165,000 บาท เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ของรพ.มหาราชนครศรีฯ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ นพ.ประสงค์ มาลัยศรีขอให้บุญกุศลครั้งนี้สำเร็จถึง นพ.ประสงค์ มาลัยศรี ผู้ล่วงลับ สาธุ (วันที่ 19 เมษายน 2560)

 ขอขอบคุณ รศ.ดร.มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ, นพ.ยุทธนา ศิลปรัสมี อดีต นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช และ พญ.ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี มอบภาพวาด จำนวน 6 ภาพ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยรพ. และ นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ วันที่ 18 เมษายน 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยรพ. และผู้บริหารประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมจัดวางแปลนอาคารที่คาดว่าจะก่อสร้างในระยะเวลา 5 ปี วันที่ 11 เมษยน 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานวันสงกรานต์ 2560 ในพิธีประกอบด้วยการสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำดำหัว เจ้าหน้าที่ รพ. ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ กตัญญูต่อผู้ใหญ่ รวมถึงการขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดปี ณ ลาน G ตึก 298 วันที่ 11 เมษายน 2560

 เช้าวันนี้ (11 เมษายน 2560) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหาร สักการะและขอพรสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R) เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการทำวิจัยสามารถพัฒนางานประจำมาสู่งานวิจัย มีการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ ประธานเครือข่าย R2R ภาคใต้ และ แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล เป็นวิทยากร วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th