ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 คณะกรรมการจัดการการเรียนรู้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากรุ่นพี่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 28 กันยายน 2560

 วันที่ 27 กันยายน 2560 คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันพระบรมราชชนก ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. คณะผู้บริหาร,กลุ่มงานทันตกรรม และผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สาขาสุขภาพช่องปาก ณ ห้องประชุมกรุงชิง

 ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่ง Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล วันมหิดล ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล วันมหิดล ครั้งที่ ๑ จัดแบ่งประเภทการเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ๑๐.๕ กม. และ FUN RUN ผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน

 ทีมผู้บริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล ร่วมงานร้อยใจ สานใยรัก กลุ่มการพยาบาล แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน ทุ่มเททั้งกายใจ เพื่อประชาชน และองค์กร ด้วยคุณความดีที่ท่านได้สั่งสม ขอดลบันดาลให้มีความสุข ความเจริญ วันที่ 22 กันยายน 2560

 เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช พร้อมใจนำพวงมาลา ถวายสักการะและรำลึกถึงพระคุณ วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณสุดใจ เมืองทอง บริษัทภัทรพาราวูด จำกัด มอบเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องปั๊มนม ผ้าห่อตัวทารก ให้กับตึกหลังคลอด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มการพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง วันที่ 21 กันยายน 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพด้านบริการสุขภาพ ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ณ โรงแรมทวินโลตัส วันที่ 21 กันยายน 2560

 วันที่ 19 กันยายน 2560 ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว คุณสมพล คุณรัตนา วิบูลย์ลักษณากุล บริษัทเรืองแสงเทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 เย็นวันที่ 18 กันยายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและบุตรหลาน ร่วมแรงกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อพ่อซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีการกวาดลานวัด ตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ณ ลานทรายหน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 วันที่ 18 กันยายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมประชุมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นำโดย นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และผู้รับผิดชอบ รับฟังบรรยายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 วันที่ 18 กันยายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตรวจแปลงดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 วันที่ 18 กันยายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำความดีและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ ณ สวนสุขภาพบ้านม่วง

 แพทย์หญิงสุภิยา โออุไร หัวหน้าศูนย์คุณภาพ และผู้ประสานงานคุณภาพ ร่วมประชุม วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง การบริหารความเสี่ยงใน รพ.และร่วมวางแผนการพัฒนา เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงใน รพ.มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ ในวันที่ 15 กันยายน 2560

 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ อย่างยั่งยืน ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ในวันที่ 11-12 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้ประสานงานคุณภาพและบุคลากรโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้มิติจิตตปัญญาในการสร้างพลังให้กับตนเองและรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th