ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมุ่งหวังให้ประชาชน มีสุขภาพดี ปราศจากโรคและส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง(ตีบ ตัน แตก) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คุณสมใจ ศุภฤทธิธำรงค์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ในนามคุณแม่จาย แซ่อั้ง เพื่อสมทบทุนสร้างตึกรังสีรักษา โดยมี นายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ระบบบริการสุขภาพ กับการพัฒนาบริการพยาบาล จัดโดยกลุ่มการพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาบริการพยาบาลและการพัฒนาบุคลากร เพื่อบริการพยาบาลที่มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยแพทย์หญิงสุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงาน จัดประชุมการสร้างเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน : การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานกับสารเคมีในสถานพยาบาล ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีหลายชนิด ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ตระหนัก มีความรู้ และวิธีจัดเก็บที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนกลุ่มใหญ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 11/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560

 วัันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร mini MM in health นครศรีธรรมราช สัญจร

 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง ด้านสาธารณสุข mini MM in health สัญจร นครศรีธรรมราช” โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาผู้นำในทุกระดับ เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานด้านสาธารณสุข วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ลานจอดรถ พื้นถนน สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณรพ. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ณ ห้องรับรอง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ผู้บริจาคเงินเพื่อกิจการของโรงพยาบาล ดังรายนามต่อไปนี้ คุณชัยวัฒน์ ธิตินันท์ 10,000 บาท คุณวิทยา แซ่ลิ่ม 10,000 บาท คุณภิเศก คุณอมรรัตน์ สารีกุล 10,000 บาท คุณวิเชียร คุณสุนทรี เอื้อวงศ์ประยูร 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท มอบผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก “ผู้หญิงและเบาหวาน...ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงเบาหวาน เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องอาหาร การใช้ยา การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และทันตสุขภาพ ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิต "ร้อยใจทำความดี เพื่อ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช" โดยมีคณะอาจารย์ และนักเรียน ชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 รพ.สุราษฎร์ธานี

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และประชาชน ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล" บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนืองแน่น

 นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคำรณ อุบลกาญจน์เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมชฏา แอท นครศรีธรรมราช เมื่อ 9 พย.60 ที่ผ่านมา


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th