ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพด้านบริการสุขภาพ ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ณ โรงแรมทวินโลตัส วันที่ 21 กันยายน 2560

 วันที่ 19 กันยายน 2560 ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว คุณสมพล คุณรัตนา วิบูลย์ลักษณากุล บริษัทเรืองแสงเทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 เย็นวันที่ 18 กันยายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและบุตรหลาน ร่วมแรงกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อพ่อซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีการกวาดลานวัด ตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ณ ลานทรายหน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 วันที่ 18 กันยายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมประชุมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นำโดย นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และผู้รับผิดชอบ รับฟังบรรยายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 วันที่ 18 กันยายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตรวจแปลงดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 วันที่ 18 กันยายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำความดีและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ ณ สวนสุขภาพบ้านม่วง

 แพทย์หญิงสุภิยา โออุไร หัวหน้าศูนย์คุณภาพ และผู้ประสานงานคุณภาพ ร่วมประชุม วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง การบริหารความเสี่ยงใน รพ.และร่วมวางแผนการพัฒนา เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงใน รพ.มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ ในวันที่ 15 กันยายน 2560

 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ อย่างยั่งยืน ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ในวันที่ 11-12 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้ประสานงานคุณภาพและบุคลากรโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้มิติจิตตปัญญาในการสร้างพลังให้กับตนเองและรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

 ขออนุโมทนาบุญกับชาวนครศรีธรรมราช ที่ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ กับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันมหิดล ขออนุโมทนาบุญมา ณโอกาสนี้อีกครั้ง

 เปิดให้บริการแล้วคะ..คลินิกออสโตมีและแผล..ที่ตึกผู้ป่วยนอก หมายเลข 44 วันนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคลินิกออสโตมีและแผล ด้วยเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในด้านศัลยกรรม เพื่อให้บริการดูแล รักษา ผู้ป่วยผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่น ที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก พร้อมให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม มอบรางวัลเรียนดีจากกลุ่มงาน

 วันที่ 4 กันยายน 2560 คณะนิเทศงานจากสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เข้าเยี่ยมสำรวจและนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน

 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “เดือนรณรงค์การล้างมือ : มอบความปลอดภัยให้ผู้ป่วย ด้วยมือที่สะอาด” โดย นพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด นพ.พีระพัชร ไทยสยาม กล่าวรายงานถึงความสำคัญของโครงการ และมอบวุฒิบัตรการจัดบอร์ดรณรงค์การล้างมือดีเด่น กิจกรรมการแสดงบนเวที ชุด รณรงค์การล้างมือ จากตัวแทนหอผู้ป่วย

 ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว คุณ เอม สิงหโกวินท์ (นาคะ) ในนามทายาท คุณประสงค์ คุณจู สิงหโกวินท์ บริจาคเงินจำนวน 1,010,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณเจษฎา คุณนพรัตน์ หงสุชน และครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th