ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

  วันที่ 23-24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กลุ่มงานพัฒนาและผลิตบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย" ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โดย ผศ.ดร.ยุวลี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์และสถิตสำหรับวิทยาศาสตร์และประจำวิชาเทคโนโลยี มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และมีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และบุคลากรโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรมราช เป็นประธานในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

 วันที่18-19 มกราคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยศูนย์คุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Comprehensive HA..look for HA" ล้วงลึกการพัฒนาคุณภาพ เรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพที่มีการปรับปรุง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ และน.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่17 มกราคม 2561 กลุ่มการเวชกรรมฟื้นฟู งานแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การบูรณาการดูแลมารดาหลังคลอดสู่บริการโดยเพิ่มสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการประชุม 45 คน ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 303

 วันนี้ แพทย์หญิง จันทร์จิรา ก๋งอุบล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันทางการเงิน ซึ่งมาให้บริการที่คลินิกสุขภาพทางการเงิน ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน จะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันทางการเงินต่างๆ มาร่วมให้คำปรึกษาด้วย 19 มค.61

 เมื่อ 17 มกราคา 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้ออกเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่กุมารเวชกรรม 2,ศัลยกรรมชาย 1 และพัสดุในกิจกรรม Quality Round ที่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบบาล

 วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช 15 มค.61

 วันที่ 15 มกราคม 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ ให้แก่อาจารย์สปาย ซึ่งเป็นจิตอาสาบรรเลงเปียโนให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเป็นประจำทุกวันศุกร์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.วรรณภา ประทุมโทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช และคณะตัวแทนจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชได้มอบของกระเช้าของขวัญให้แก่นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 วันที่ 12 มกราคม 2561 คุณปีดา อ่อนสีทอง หัวหน้าธนาคารเลือด และ แพทย์หญิง พรรษพร อ่อนศรีทอง ได้มอบของขวัญให้แก่นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 วันที่ 12 มกราคม 2561 บ้านเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดงาน วันเด็ก โดยภายในงาน มีการแสดงของเด็กๆในบ้านเด็ก โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธาน ภายในงาน และมอบของรางวัลให้เด็กที่ทำการแสดงเสร็จ พร้อมให้โอวาทเด็กๆ และพร้อมที่สนับสนุนกิจกรมที่ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มที่ ณ บ้านเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

 วันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มงานกุมารเวชกรรมร่วมกับกลุ่มการพยาบาล ได้จัดงาน วันเด็ก โดยมีพิธีกรนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมนันทการต่างๆ ได้แก่ การเต้น การจัดคำถามชิงรางวัล การแข่งขันดื่มนม การแสดงของเด็กๆในแผนกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม การแสดงนิทานของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มีอาหารว่างและขนมแจกให้เด็กๆ โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช เป็นประธาน และมอบรางวัลให้เด็กๆ ณ แผนกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 14 มกราคม 2561 มุ่งเน้นคุณภาพกับการบริหารความเสี่ยง ในภาคบ่าย "Risk Management for leadership" บรรยายโดย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ในหลักสูตร Mini MM in Health สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เช้าวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 จัดเต็มกับคุณภาพ "Quality Management for leadership" โดย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ให้เกียรติบรรยายในหลักสูตร Mini MM in Health สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เข้มข้นจัดเต็มในวันเด็กแห่งชาติกับการอบรมหลักสูตร Mini MM in Health สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเช้าพบกับ "กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 2" โดย ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ และอ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ ภาคบ่ายจัดเต็มกับ "หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร" บรรยายโดย ดร.นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 11 มกราคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th