ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) เรียนรู้แบบเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ทั้งด้านนโยบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์,การปรับปรุงระเบียบกระทรวง และ Big data เพื่อการปรับปรุงบริการภาครัฐ โดย ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 สำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำโดยนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์มนู ศุกลสกุล ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารสนับสนุน และรังสีรักษา โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุม การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยกลุ่มการพยาบาลจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ มาพัฒนาประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำที่ดี ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณจริยา โปษยะจินดา ที่มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด เพื่อใช้กับผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคเลือดและมะเร็ง โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11, นพ.อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศ และคณะ ประชุมสรุปผลการดำเนินจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 เช้าตรู่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำคณะ เดินออกกำลังกายตอนเช้า สร้างความสดชื่น แจ่มใส ด้วยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11, นพ.อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศ นำคณะติดตามผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 31 มกราคม 2561

 บ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนรู้ "เทคนิคการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ" และ"เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์" เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานกลยุทธ พร้อมรับฟังคำชี้แนะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ, และอ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังความรู้ถ่ายทอดจากประะสบการณ์ตรง เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากร : ประสบการณ์จากผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน" โดย นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ผู้บริหารโรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 27 มกราคม 2561 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0 "ระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0" และ "หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้" โดยวิทยากร นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเตียงผู้ป่วยพร้อมตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 4 เตียง ราคา 100,000 บาท จากคุณแม่นรี เพชรชู ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 26 มกราคม 2561

 เช้าวันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจากสำนักงานเก่ามาไว้ ณ ที่สำนักงานผู้อำนวยการแห่งใหม่ ตึกอายุรกรรมชั้น5 และเป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานฝ่ายการพยาบาลแห่งใหม่ ชั้น2 ตึกห้องผ่าตัด เพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป 26มค.61


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th