ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 26 มีค.61 นพ.เจริญ ชูโชติถาวร และ พญ.ผลิน กมลวัทน์ จากสำนักวัณโรค ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแพทย์ , เภสัชกร,งาน IC,นักโภชนาการ,นักจิตวิทยา,เจ้าหน้าที่ TB Clinic และผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการดูแล ณ ห้องประชุม MEC.3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ ศึกษาดูงานระบบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Emergency room) ระบบบริการทางการแพทย์อื่นๆ ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต้อนรับ

 วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การนำอัตลักษณ์โรงพยาบาลลงสู่การปฎิบัติ โดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ เป็นวิทยากรตลอดการอบรมระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมบารมี

 วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีการสนับสนุนนโยบายบูรณาการการมีส่วนร่วมบริการสาธารณะ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดภาระของผู้ปกครอง เห็นคุณค่าของการทำงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 เรื่อง Review in Internal Medicine โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการผ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดประชุม วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค รพ.มหาราชนครศรีฯ

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้สนับสนุนกำลังพลจาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (วันที่ 7 มีนาคม 2561)

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ในความอนุเคราะห์กำลังพล ช่วยในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหารร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและ เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (วันที่ 8 มีนาคม 2561)

 เมื่อวันที่ 8 มีค.61 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองคูพาย เทศบาลนครศรีธรรมราช ระยะความยาว 440 เมตร โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ

 วันนี้ 8 มีค.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 16 ทุนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 9 ทุน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ทุน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมบารมี

 วันที่ 7 มีนาคม 2561 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นประธานฯ นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านหัวคลองแหลม อำเภอ หัวไทย จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ สสจ.นครศรีฯ , นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมให้การต้อนรับ

 วันที่ 6 มีนาคม 2561 ร่วมแรงแข็งขัน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์สู่ที่ทำการใหม่ และขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจาก ตึกอุบัติเหตุ ย้ายไปทำการที่ตึกทันตกรรม หน้าสหกรณ์ร้านค้า ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่จะมารับบริการตรวจห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ

 วันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซึ่งมีภารกิจในการสร้างโอกาสการจ้างงานเชิงสังคม จ.นครศรีธรรมราช โดยให้คนพิการที่มีศักยภาพได้ทำงานในหน่วยงานใกล้บ้าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้พิการและหน่วยงานผู้ดูแล โดยมีแพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล เป็นผู้เชื่อมประสานงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 เช้าวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2 เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารในสายการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 2 มีนาคม 2561 คณะบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากเวชระเบียน โดยใช้เครื่องมือTrigger Tool และให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกในแต่ละ PCT ได้ทดลองนำเวชระเบียนมาค้นหาความเสี่ยงและ นำเสนอผลงานการทบทวนของแต่ละ PCT ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆ้มพร

 เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2561 ถือเป็นฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลในการทำบุญเลี้ยงพระ เปิดที่ทำการตึกอุบัติเหตุชั่วคราว และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th