ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11, นพ.อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศ และคณะ ประชุมสรุปผลการดำเนินจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 เช้าตรู่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำคณะ เดินออกกำลังกายตอนเช้า สร้างความสดชื่น แจ่มใส ด้วยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11, นพ.อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศ นำคณะติดตามผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 31 มกราคม 2561

 บ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนรู้ "เทคนิคการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ" และ"เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์" เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานกลยุทธ พร้อมรับฟังคำชี้แนะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ, และอ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังความรู้ถ่ายทอดจากประะสบการณ์ตรง เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากร : ประสบการณ์จากผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน" โดย นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ผู้บริหารโรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 27 มกราคม 2561 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0 "ระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0" และ "หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้" โดยวิทยากร นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเตียงผู้ป่วยพร้อมตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 4 เตียง ราคา 100,000 บาท จากคุณแม่นรี เพชรชู ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 26 มกราคม 2561

 เช้าวันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจากสำนักงานเก่ามาไว้ ณ ที่สำนักงานผู้อำนวยการแห่งใหม่ ตึกอายุรกรรมชั้น5 และเป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานฝ่ายการพยาบาลแห่งใหม่ ชั้น2 ตึกห้องผ่าตัด เพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป 26มค.61

  วันที่ 23-24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กลุ่มงานพัฒนาและผลิตบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย" ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โดย ผศ.ดร.ยุวลี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์และสถิตสำหรับวิทยาศาสตร์และประจำวิชาเทคโนโลยี มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และมีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และบุคลากรโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรมราช เป็นประธานในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

 วันที่18-19 มกราคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยศูนย์คุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Comprehensive HA..look for HA" ล้วงลึกการพัฒนาคุณภาพ เรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพที่มีการปรับปรุง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ และน.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่17 มกราคม 2561 กลุ่มการเวชกรรมฟื้นฟู งานแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การบูรณาการดูแลมารดาหลังคลอดสู่บริการโดยเพิ่มสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการประชุม 45 คน ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 303

 วันนี้ แพทย์หญิง จันทร์จิรา ก๋งอุบล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันทางการเงิน ซึ่งมาให้บริการที่คลินิกสุขภาพทางการเงิน ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน จะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันทางการเงินต่างๆ มาร่วมให้คำปรึกษาด้วย 19 มค.61

 เมื่อ 17 มกราคา 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้ออกเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่กุมารเวชกรรม 2,ศัลยกรรมชาย 1 และพัสดุในกิจกรรม Quality Round ที่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบบาล

 วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช 15 มค.61

 วันที่ 15 มกราคม 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ ให้แก่อาจารย์สปาย ซึ่งเป็นจิตอาสาบรรเลงเปียโนให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเป็นประจำทุกวันศุกร์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th