ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย แพทย์หญิงกฤตยา พรหมรัตน์ นำทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “ช่วย(นวดหัวใจ)คนละ(สอง)มือ “และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆ ณ การท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเมื่อพบเหตุการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงที (25 เมษายน 2561)

 วันที่ 25 เมษายน 2561 นายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เราชาวไทยควรรำลึกถึงพระองค์ท่าน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่นดินไทยได้รอดพ้นจากอริราชศัตรู ดำรงความเป็นชาติเอกราชตราบจนทุกวันนี้

 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นที่เน้นพลังกลุ่ม ให้กับบุคลากรทุกสายอาชีพของรพ. ให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน วันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

 วันที่ 20 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง การลงตรวจการประเมินรับส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีผ่าตัด ณ ห้องประชุม MEC 3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 20 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโดย นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ร่วมกับภาคีเครือข่าย 54 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพพื้นที่ โดยใช้ประชาชนในพื้นที่เป็นฐานร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วันที่ 20 เมษายน 2561

 วันนี้ 18 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในโรงพยาบาล อาทิ PCTอายุรกรรม,CCU.,หน่วยไตเทียม และ ICU.2 ตามตารางการตรวจเยี่ยม Quality Round ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 ขอขอบคุณ คุณสัญญา ไชยพาณิช ผู้บริหารโรงแรมแมนดี้นก จ.นครศรีธรรมราช มอบภาพวาดเพื่อเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 11 เมษายน 2561

 วันที่ 11 เมษายน 2561 ถือเป็นวันดีที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสงกราน์ มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ เป็นการขอขมาแสดงความเคารพและขอพรผู้ใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 เช้าวันที่พุธที่ 11 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช

 บ่ายวานนี้ 10 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีการพบปะพูดคุย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล เน้นย้ำการให้บริการที่เหมาะสม ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ณ อาคารเรียน MEC.3 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 11 เมษายน 2561)

 วันนี้ 9 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการของพนักงานเปล โดยเน้นการใช้คำพูดที่เหมาะสม การบริการดุจญาติมิตร และการส่งมอบผู้ป่วย ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ให้สมกับเป็นโรงพยาบาลของคนคอนเพื่อคนคอน ณ ห้องประชุมอายุรกรรม 3 ตึกอายุรกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ และคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมา วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  วันที่ 5 เมษายน 2561 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการระบบการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและการส่งต่อในเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายแพทย์พีระพัชร ไทยสยาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th