ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 โครงการอบรมวิถีไทย วิถีพอเพียง โครงการดีๆ ที่งานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกจัดให้ "การทำแยมกระเจี๊ยบ" เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสอนทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คุณจำปี วิศาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 2561 เพื่อทบทวนความรู้ทั้งด้านความเสี่ยง การสื่อสาร การควบคุมโรค ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 16 พค.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมด้วยคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ออกตรวจเยี่ยมญ PCT.สูติฯ ,OPD.สูติฯ,ห้องคลอด,นารีเวช และหลังคลอด ตามกิจกรรม Quality Round ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ขอขอบคุณ คุณสุพิศาล สุธรรมชัย บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (16 พฤษภาคม 2561)

 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเล่าทางการแพทย์ (Narrative Medicine) เพื่อให้บุคลากรมีแนวคิดผสมผสานด้านมิติจิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคียงข้างและเข้าใจผู้ป่วยเสมือนญาติมิตร ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานการประชุม อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" มีการชี้แจงนำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการ ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. กล่าวรายงานถึงการสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และสนับสนุนนโยบายประชารัฐร่วมพลังสร้างยุวแรงงาน ได้ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว อีกทั้งโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนในการสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันนี้ นางกัลยา มณีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล ณ บริเวณด้านหน้างานผู้ป่วยนอก เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พค.- 15 พค.61 และมีกิจกรรมตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยวันที่ 12 พค. ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 แพทย์หญิงสมศรี คชเวช หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการ "คืนสู่เหย้าทารกน้ำหนักน้อย" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

 แพทย์หญิงกฤตยา พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฝึกการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ที่ต้องเริ่มปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงทุกแผนก เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ในด้านปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) สามารถนำไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักและฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศ "Excellent Sharing" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีมโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ได้เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด นำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศต่อไป

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 ขอขอบคุณคณาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่ได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้(30 เมษายน 2561)

 เมื่อ 26 เมย.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้กล่าวต้อนรับ ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ภาควิชาเวชศสาตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทีมงานจากคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานทีมหมอครอบครัวและกรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดยมี พญ.ปราณปวีณ์ โรจน์เจริญงาม , พญ.ตรีวรรณ ศรีนวลจันทร์ และทีมงานให้การต้อนรับ

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณสุวิน นกแก้ว และลูกๆ ที่บริจาคเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตร ให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (26 เมษายน 2561)

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางพัฒนาเครือข่ายงานนิติเวช ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายงานนิติเวชในส่วนภูมิภาค (เขต 11) ให้เกิดการประสานร่วมมือ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพรองรับกฎหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 26 เมษายน 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th