ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 ขอขอบคุณ บริษัทนครดีซี จำกัด บริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้มารับบริการได้คลายร้อน โดย นพ.เอกชัย ศิริพานิช หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (30 มีนาคม 2561)

 เช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเงินการคลัง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2561 เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางเงิน ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 28 มีนาคม 2561

 นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิกภาพแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 28 มีนาคม 2561

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ทรงเกียรติิิิ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและทีมผู้บริหารเยี่ยมสำรวจระบบสารสนเทศ หน่วยงานOPD,ห้องบัตร, รังสีวิทยา,พยาธิวิทยา

 เช้าวันนี้ 28 มีค.61นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคโลก ภายใต้คำขวัญ "คุณคือผู้นำแห่งการยุติวัณโรคเพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค" โดย นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา.

 วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

 วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในพิธีประกอบด้วย คณะอาจารย์แพทย์ติดช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวให้โอวาทในการเพื่อการเป็นแพทย์ที่ดี รวมทั้งการฟังบรรยายพิเศษจาก นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ แพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี 2559 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นแพทย์เพื่อชนบทที่ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 26 มีค.61 นพ.เจริญ ชูโชติถาวร และ พญ.ผลิน กมลวัทน์ จากสำนักวัณโรค ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแพทย์ , เภสัชกร,งาน IC,นักโภชนาการ,นักจิตวิทยา,เจ้าหน้าที่ TB Clinic และผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการดูแล ณ ห้องประชุม MEC.3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ ศึกษาดูงานระบบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Emergency room) ระบบบริการทางการแพทย์อื่นๆ ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต้อนรับ

 วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การนำอัตลักษณ์โรงพยาบาลลงสู่การปฎิบัติ โดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ เป็นวิทยากรตลอดการอบรมระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมบารมี

 วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีการสนับสนุนนโยบายบูรณาการการมีส่วนร่วมบริการสาธารณะ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดภาระของผู้ปกครอง เห็นคุณค่าของการทำงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 เรื่อง Review in Internal Medicine โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการผ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดประชุม วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค รพ.มหาราชนครศรีฯ

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้สนับสนุนกำลังพลจาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (วันที่ 7 มีนาคม 2561)

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ในความอนุเคราะห์กำลังพล ช่วยในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหารร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและ เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (วันที่ 8 มีนาคม 2561)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th