ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์ ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 11 โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหารร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวทางเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก รับรู้ปัญหาอุปสรรค ความต้องการสนับสนุนวิชาการของเขตสุขภาพให้เชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณนิษณา วรรณเศษตา บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท และ คุณชัญญา ตันติการุณย์ บริจาคครุภัธฑ์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 154,440 บาท โดยมี นพ.วัันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ และนพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณและอนุโมทนา มา ณโอกาสนี้

 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ (Stroke rehabilitation on ICF model) ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 อบอุ่นไปกับบรรยากาศต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สู่รั้วโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะอาจารย์ ในพิธีประกอบด้วย การสวมเสื้อกาวน์ให้นักศึกษาแพทย์ และการให้โอวาทจากคณาจารย์ ก่อนเข้าเรียนชั้นคลินิก ท่ามกลางสายตาชื่นชมยินดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึิกษาชั้นคลินิก

 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานพิธีไหว้ครูในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อครูแพทย์ผู้ให้ความรู้ ของนักศึกษาแพทย์ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 17 (ชั้นปีที่ 4) เข้าสู่ชั้นคลินิกในรั้วโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำคณะ ติดตามผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2561 ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา การตรวจสอบสเตียรอยด์จากยาที่สงสัย การทำยาดมสมุนไพรใช้เอง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะนักศึกษาแพทย์ใหม่ ปี 2561 รุ่นที่ 22 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ปกครอง ให้โอวาทนักศึกษาแพทย์ ให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแพทย์ที่ดี สร้างประโยชน์แก่สังคม (28 มิถุนายน 2561)

 28 มิย.61 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีโอกาสต้อนรับคณะทันตแพทยสภาวาระที่ ๘ สัญจรพบสมาชิก นำโดย ผศ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา และคณะ โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและหัวหน้าทีมงานทันตกรรมให้การต้อนรับ

 วันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 ตลอด 4 วันของการอบรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล กลุ่มการพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดเต็มไปด้วยคุณภาพ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ให้การบริการมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากที่สุด มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 614 คน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 20 มิย.2561นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย , นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงาน OPD.กุมารฯ , ICU. ,กุมารฯ 1-2 และ PICU. ตามกิจกรรม Quality Round ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล ให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณจำปี วิศาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 โครงการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา ผู้เข้าประชุม 61 คน ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ง โดยมีสถานการณ์สมมติให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และคลี่คลายความขัดแย้ง ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข ณ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ง และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th