ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันนี้ นางกัลยา มณีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล ณ บริเวณด้านหน้างานผู้ป่วยนอก เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พค.- 15 พค.61 และมีกิจกรรมตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยวันที่ 12 พค. ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 แพทย์หญิงสมศรี คชเวช หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการ "คืนสู่เหย้าทารกน้ำหนักน้อย" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

 แพทย์หญิงกฤตยา พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฝึกการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ที่ต้องเริ่มปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงทุกแผนก เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ในด้านปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) สามารถนำไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักและฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศ "Excellent Sharing" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีมโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ได้เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด นำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศต่อไป

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 ขอขอบคุณคณาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่ได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้(30 เมษายน 2561)

 เมื่อ 26 เมย.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้กล่าวต้อนรับ ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ภาควิชาเวชศสาตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทีมงานจากคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานทีมหมอครอบครัวและกรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดยมี พญ.ปราณปวีณ์ โรจน์เจริญงาม , พญ.ตรีวรรณ ศรีนวลจันทร์ และทีมงานให้การต้อนรับ

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณสุวิน นกแก้ว และลูกๆ ที่บริจาคเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตร ให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (26 เมษายน 2561)

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางพัฒนาเครือข่ายงานนิติเวช ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายงานนิติเวชในส่วนภูมิภาค (เขต 11) ให้เกิดการประสานร่วมมือ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพรองรับกฎหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 26 เมษายน 2561

 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย แพทย์หญิงกฤตยา พรหมรัตน์ นำทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “ช่วย(นวดหัวใจ)คนละ(สอง)มือ “และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆ ณ การท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเมื่อพบเหตุการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงที (25 เมษายน 2561)

 วันที่ 25 เมษายน 2561 นายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เราชาวไทยควรรำลึกถึงพระองค์ท่าน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่นดินไทยได้รอดพ้นจากอริราชศัตรู ดำรงความเป็นชาติเอกราชตราบจนทุกวันนี้

 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นที่เน้นพลังกลุ่ม ให้กับบุคลากรทุกสายอาชีพของรพ. ให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน วันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

 วันที่ 20 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง การลงตรวจการประเมินรับส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีผ่าตัด ณ ห้องประชุม MEC 3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 20 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโดย นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ร่วมกับภาคีเครือข่าย 54 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพพื้นที่ โดยใช้ประชาชนในพื้นที่เป็นฐานร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วันที่ 20 เมษายน 2561

 วันนี้ 18 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในโรงพยาบาล อาทิ PCTอายุรกรรม,CCU.,หน่วยไตเทียม และ ICU.2 ตามตารางการตรวจเยี่ยม Quality Round ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th