รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : 7 กันยายน 2561 การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ เรื่อง Child Health Coaching : สื่อสารอย่างไรได้ใจพ่อแม่ โดย พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี

     
 
7 กันยายน 2561 การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ เรื่อง Child Health Coaching : สื่อสารอย่างไรได้ใจพ่อแม่ โดย พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี   
SlideShow