รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดูแลผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรงในศูนย์พึ่งได้/การเสริมพลังเครือข่าย ในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง โดย พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี

     
 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดูแลผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรงในศูนย์พึ่งได้/การเสริมพลังเครือข่าย ในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง โดย พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี   
SlideShow