รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ใช้งาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี

     
 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ใช้งาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี   
SlideShow