รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยคณะทำงานโรงพยาบาลคุณธรรม ได้ร้วมกันจัดกิจกรรม โครงการการทำงานเป็นทีมด้วยความเข้าใจ เรียนรู้ตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปด้วยความเข้าใจและราบรื่น บุคคลากรทำงานอย่างมีความสุข ก่อเกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ มี อ.ธิติ ติรพัฒน์ จากสถาบันบ้านปัญญาธรรมครูสร้อย จ.ตรัง มาบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้ง 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 5-6 กค.61 ณ ห้องยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมบารมี

     
 
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยคณะทำงานโรงพยาบาลคุณธรรม ได้ร้วมกันจัดกิจกรรม โครงการการทำงานเป็นทีมด้วยความเข้าใจ เรียนรู้ตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปด้วยความเข้าใจและราบรื่น บุคคลากรทำงานอย่างมีความสุข ก่อเกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ มี อ.ธิติ ติรพัฒน์ จากสถาบันบ้านปัญญาธรรมครูสร้อย จ.ตรัง มาบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้ง 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 5-6 กค.61 ณ ห้องยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมบารมี  
SlideShow