รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รับฟังการอภิปรายจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11, ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการนำเสนอผลการอภิปรายข้อเสนอแนะ ของ Service Plan 15 สาขา ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รับฟังการอภิปรายจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11, ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการนำเสนอผลการอภิปรายข้อเสนอแนะ ของ Service Plan 15 สาขา ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow