รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหา โดยมีการนำเสนอของ Service Plan แต่ละสาขาในเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เท่าเทียมกันภายในปี 2564

     
 
ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหา โดยมีการนำเสนอของ Service Plan แต่ละสาขาในเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เท่าเทียมกันภายในปี 2564  
SlideShow