รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์ ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 11 โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหารร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวทางเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก รับรู้ปัญหาอุปสรรค ความต้องการสนับสนุนวิชาการของเขตสุขภาพให้เชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์ ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 11 โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหารร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวทางเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก รับรู้ปัญหาอุปสรรค ความต้องการสนับสนุนวิชาการของเขตสุขภาพให้เชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow