รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณนิษณา วรรณเศษตา บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท และ คุณชัญญา ตันติการุณย์ บริจาคครุภัธฑ์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 154,440 บาท โดยมี นพ.วัันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ และนพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณและอนุโมทนา มา ณโอกาสนี้

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณนิษณา วรรณเศษตา บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท และ คุณชัญญา ตันติการุณย์ บริจาคครุภัธฑ์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 154,440 บาท โดยมี นพ.วัันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ และนพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณและอนุโมทนา มา ณโอกาสนี้  
SlideShow