รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ (Stroke rehabilitation on ICF model) ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

     
 
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ (Stroke rehabilitation on ICF model) ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561   
SlideShow