รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานพิธีไหว้ครูในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อครูแพทย์ผู้ให้ความรู้ ของนักศึกษาแพทย์ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 17 (ชั้นปีที่ 4) เข้าสู่ชั้นคลินิกในรั้วโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

     
 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานพิธีไหว้ครูในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อครูแพทย์ผู้ให้ความรู้ ของนักศึกษาแพทย์ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 17 (ชั้นปีที่ 4) เข้าสู่ชั้นคลินิกในรั้วโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
SlideShow