รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ง และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ง และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561  
SlideShow