รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เรื่อง ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์(SOPs) อย่างมีระบบที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เรื่อง ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์(SOPs) อย่างมีระบบที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow