รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : 16 พค.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมด้วยคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ออกตรวจเยี่ยมญ PCT.สูติฯ ,OPD.สูติฯ,ห้องคลอด,นารีเวช และหลังคลอด ตามกิจกรรม Quality Round ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

     
 
16 พค.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมด้วยคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ออกตรวจเยี่ยมญ PCT.สูติฯ ,OPD.สูติฯ,ห้องคลอด,นารีเวช และหลังคลอด ตามกิจกรรม Quality Round ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
SlideShow