รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบคุณ คุณสุพิศาล สุธรรมชัย บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (16 พฤษภาคม 2561)

     
 
ขอขอบคุณ คุณสุพิศาล สุธรรมชัย บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (16 พฤษภาคม 2561)   
SlideShow