รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : แพทย์หญิงกฤตยา พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฝึกการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ที่ต้องเริ่มปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงทุกแผนก เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ในด้านปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) สามารถนำไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักและฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     
 
แพทย์หญิงกฤตยา พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฝึกการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ที่ต้องเริ่มปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงทุกแผนก เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ในด้านปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) สามารถนำไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักและฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
SlideShow