รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : บ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนรู้ "เทคนิคการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ" และ"เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์" เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานกลยุทธ พร้อมรับฟังคำชี้แนะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ, และอ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
บ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนรู้ "เทคนิคการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ" และ"เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์" เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานกลยุทธ พร้อมรับฟังคำชี้แนะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ, และอ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร  
SlideShow