รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังความรู้ถ่ายทอดจากประะสบการณ์ตรง เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากร : ประสบการณ์จากผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน" โดย นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ผู้บริหารโรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังความรู้ถ่ายทอดจากประะสบการณ์ตรง เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากร : ประสบการณ์จากผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน" โดย นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ผู้บริหารโรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร  
SlideShow