รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 27 มกราคม 2561 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0 "ระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0" และ "หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้" โดยวิทยากร นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
วันที่ 27 มกราคม 2561 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0 "ระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0" และ "หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้" โดยวิทยากร นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร  
SlideShow