รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 9 มกราคม 2561 คณะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร เข้าเยี่ยมคารวะ นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอน และรับฟังโอวาทเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป

     
 
วันที่ 9 มกราคม 2561 คณะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร เข้าเยี่ยมคารวะ นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอน และรับฟังโอวาทเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป  
SlideShow