รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 การฝึกอบมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย รับฟังบรรยายโดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ในหัวข้อเรื่อง "การเกิดโรค และการประยุกต์ระบาดวิทยา เพื่อป้องกันควบคุมโรค" โดยให้มีการนำเสนอรายงานของแต่ละกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 การฝึกอบมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย รับฟังบรรยายโดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ในหัวข้อเรื่อง "การเกิดโรค และการประยุกต์ระบาดวิทยา เพื่อป้องกันควบคุมโรค" โดยให้มีการนำเสนอรายงานของแต่ละกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร  
SlideShow