รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ผู้บริจาคเงินเพื่อกิจการของโรงพยาบาล ดังรายนามต่อไปนี้ คุณชัยวัฒน์ ธิตินันท์ 10,000 บาท คุณวิทยา แซ่ลิ่ม 10,000 บาท คุณภิเศก คุณอมรรัตน์ สารีกุล 10,000 บาท คุณวิเชียร คุณสุนทรี เอื้อวงศ์ประยูร 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท มอบผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ผู้บริจาคเงินเพื่อกิจการของโรงพยาบาล ดังรายนามต่อไปนี้ คุณชัยวัฒน์ ธิตินันท์ 10,000 บาท คุณวิทยา แซ่ลิ่ม 10,000 บาท คุณภิเศก คุณอมรรัตน์ สารีกุล 10,000 บาท คุณวิเชียร คุณสุนทรี เอื้อวงศ์ประยูร 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท มอบผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้  
SlideShow